Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego

Main Article Content

Edyta Piątek


Słowa kluczowe : zasada przewagi treści nad formą, badanie porównywalności
Abstrakt
W artykule dokonano oceny transakcji wniesienia wytworzonego w toku prowadzenia działalności gospodarczej znaku towarowego do nowoutworzonej spółki, w kontekście zasady przewagi treści nad formą i obowiązujących w zakresie przepisów prawa podatkowego. Przedsiębiorstwa dla budowy wartości i struktury swojego majątku w bilansie, działając wbrew zasadzie przewagi treści nad formą, wydzielają i wnoszą zasoby gospodarcze nie spełniające warunków definicji aktywów do nowoutworzonych spółek. Do realizacji założonego celu zastosowano studia literaturowe, analizę aktów prawnych oraz przeprowadzono badanie wybranego rzeczywistego przypadku transakcji wydzielenia własnego znaku towarowego i jego wniesienia do spółki córki celem poprawy sytuacji majątkowo-finansowej. Analiza badanego przypadku wskazuje na działania wbrew zasadzie przewagi treści nad formą i tym samy zasadzie wiernego obrazu. Zarząd spółki dla poprawy sytuacji majątkowo-finansowej znak wytworzony w toku prowadzonej działalności aktywował poprzez wydzielenie i wniesienie do spółki córki i tym samym zafałszował obraz sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa przedstawiony w sprawozdaniach, co naraziło ich adresatów na konsekwencje błędnych decyzji.

Article Details

Jak cytować
Piątek, E. (2023). Zasada przewagi treści nad formą w transakcji zgłoszenia znaku towarowego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 111–124. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.8
Bibliografia

Co zyskujesz rejestrując znak towarowy? Urząd Patentowy Rzeczy Pospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-zyskujesz-rejestrujac-znak-towarowy [accessed: 07.09.2021].

Grzybek O. (2015). Komu potrzebna jest wycena marki? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 245, 103-110.

Jankowska M. (2005). Zasady rachunkowości w aspekcie prawa podatkowego w Polsce. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 4,137-150

Januszczyk W. (2017). Renomowane znaki towarowe. Rozszerzona ochrona w świecie orzecznictwa. PARP, https://www.parp.gov.pl/component/content/article/53916:renomowane-znaki-towarowe-rozszerzona-ochrona-w-swietle-orzecznictwa [accessed: 07.09.2021].

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych, Dz.U. 2009 nr 160 poz. 1268 as amend.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. 2018 poz. 2491 as amend.

Tuszyński M. (2001). Ustawa o rachunkowości po nowelizacji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 as amend.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 as amend.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty