Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim

Main Article Content

Ewa Wojciechowska-Lipka


Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji ubezpieczeń w rolnictwie w Polsce oraz omówienie aktualnego systemu ubezpieczeń obowiązkowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązkowych ubezpieczeń upraw. W artykule przedstawiono podstawy prawne, najważniejsze uwarunkowania budżetowe oraz zakres korzystania z ubezpieczeń upraw. Zwrócono także uwagę, iż na popyt na ubezpieczenia produkcji roślinnej wpłynęły przede wszystkim zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych a w małym stopniu wzrost świadomości ubezpieczeniowej rolników. Wprowadzenie nowych uregulowań może także przesunąć wydatki budżetu z wypłat odszkodowań związanych z klęskami na wypłaty dotacji do polis ubezpieczeń.

Article Details

Jak cytować
Wicka, A., & Wojciechowska-Lipka, E. (2009). Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie polskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (2(51), 213–223. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1597
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.