Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014

Main Article Content

Jarosław Świstak
Aleksandra Wicka


Słowa kluczowe : ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia grupowe, świadczenia i odszkodowania brutto
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie rozwoju ubezpieczeń na życie (grupa 1) w Polsce na tle wybranych czynników wpływających na liczbę i wartość wypłacanych świadczeń i odszkodowań. Analizy obejmowały lata 2005-2014. Stwierdzono, że ubezpieczenia na życie (grupa1) miały w badanych latach największy udział w sprzedaży ubezpieczeń osobowych. Wzrostowi liczby ubezpieczonych osób towarzyszył 2,5 krotny wzrost wartości wypłaconych świadczeń. Ustalono także, że w ubezpieczeniach na życie udział osób objętych nimi w formie grupowej był zdecydowanie wyższy niż objętych ubezpieczeniem indywidualnym.

Article Details

Jak cytować
Świstak, J., & Wicka, A. (2016). Ubezpieczenia na życie w latach 2005-2014. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 100–113. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.9
Bibliografia

Członkowska A., Litwin T: Postępowanie diagnostyczne i leczenie w udarze mózgu, http://www.leksykon.com.pl/images/PDF/postepowanie_w_udarze.pdf

Handschke J., Monkiewicz J.,(red.):Ubezpieczenia - podręcznik akademicki, Poltext, 2010

Krajewski M.: Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej (w:) A. Koch: (red.), Umowa ubezpieczenia Aktualne problemy prawne, Bydgoszcz - Poznań 2005

Leśniak D., Sienicka E., Wojno B.: Zakłady ubezpieczeń i ich usługi, Poradnik KNF. CEDUR. 2014

Luterek A.: Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce. Skala zjawiska (w:) Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej sektorów i regionów. I. Jędrzejczyk. (red). Oficyna wydawnicza Edward Mitek, 2015

Maison. D.: Polak w świecie finansów. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, str139

Nowotarska-Romaniak. B.: Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer Business, 2013

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, www.pzu

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego /www.pzu.pl/

PIU (2015) Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2014 r. w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń - członków Polskiej Izby Ubezpieczeń. https://www.piu.org.pl/

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. Notatka informacyjna. GUS. 2015 str.11

GUS (2015). Polski rynek ubezpieczeniowy za lata 2005-2015. Warszawa: GUS.- www.stat.gov.pl

Puto M.: Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2014

Raport roczny KNF 2014 - http://www.knf.gov.pl

Raport Roczny PIU 2015- https://www.piu.org.pl/

Raporty o przestępczości ubezpieczeniowej PIU

Stroiński E. Ubezpieczenia na życie. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Poltext Warszawa 2004

Szczepańska M.: Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie (uposażony), Rozprawy Ubezpieczeniowe nr 7(2/2009)

Szczepańska. M.: Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne. Oficyna a Wolters Kluwer business 2008

Śliwiński A.: Ryzyko w ubezpieczeniach na życie taryfy - budowa i optymalizacja, http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9019&catid=129:rynekubezpieczeniowy& Itemid=151, data odczytu

Uniwersalna definicja zawału serca. Uzgodnione stanowisko ekspertów European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Heart Federation (2007). http://www.mp.pl/artykuly/36234

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Dz. U.2015 poz.1844.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)

Więcko M.: Podstawowe problemy bancassurance w Polsce-raport Rzecznika Ubezpieczonych - co dalej?, Monitor Ubezpieczeniowy nr 37, 2009

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.