Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Main Article ContentAbstrakt
Możliwości inwestycyjne samorządów lokalnych, stanowiące istotny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, są w dużym stopniu uwarunkowane z jednej strony samodzielnością dochodową i wydatkową samorządów, a z drugiej – aktywnością w zakresie aplikowania o środki z funduszy Unii Europejskiej. Wysoka samodzielność finansowa i aktywność cechowała gminy o wyższym poziomie rozwoju, według miernika rozwoju społeczno-gospodarczego Hellwiga. Z drugiej strony – gminy wiejskie oddalone od aglomeracji miejskich, o niższym poziomie rozwoju, cechowała bierność w aplikowaniu o dofinansowanie projektów, których realizacja właśnie tam byłaby najbardziej potrzebna

Article Details

Jak cytować
Pomianek, I. (2010). Polityka finansowa wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 42–49. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1544
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.