Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013

Main Article Content

Karolina Babuchowska
Renata Marks-Bielska


Abstrakt
Modernizacja semantycznie oznacza unowocześnienie. Jest procesem przemian, których celem jest poprawa warunków działalności we wszystkich sferach gospodarczych i społecznych, także w rolnictwie. Działania modernizacyjne w gospodarstwach rolnych wpływają na wielkość produkcji i jej jakość, poprawiając w ten sposób m.in. konkurencyjność gospodarstw. Jednym z programów wspierających modernizację polskich gospodarstw rolnych jest PROW 2007-2013. Celem opracowania było ukazanie wykorzystania środków pochodzących z działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 200-2013 przez rolników z woj. warmińsko-mazurskiego. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników własnych badań ankietowych. Z badań wynika m.in., że bez wsparcia finansowego unowocześnianie gospodarstw byłoby trudne, ponieważ aż 63,4% badanych nie byłoby w stanie bez wsparcia zrealizować inwestycji.

Article Details

Jak cytować
Babuchowska, K., & Marks-Bielska, R. (2012). Unowocześnianie gospodarstw rolnych z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 36–46. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1448
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.