Prosument w opiniach polskich konsumentów

Main Article Content

Agnieszka Bobola


Abstrakt
Jeszcze do niedawna konsument był biernym uczestnikiem rynku, na którego decyzję i działania w dużej mierze miały wpływ różnego rodzaju „chwyty marketingowe” realizowane przez producentów, czy handlowców. Obecnie jednak sytuacja ta zaczyna się zmieniać i konsument staje się najważniejszym interesariuszem firm, które zaczynają upatrywać źródła przewag konkurencyjnych w czynnikach pozaekonomicznych, do których bez wątpienia należą klienci i dialog z nimi. Działania te coraz częściej mają swoje odzwierciedlenie w przyjmowanych przez przedsiębiorstwa strategiach społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), czy wartości ekonomiczno-społecznej (CSV). Dzisiejszy konsument bowiem nie tylko jest uczestnikiem dialogu, ale umie także stworzyć podstawy do nawiązania jego i potrafi go koordynować. Zasadne wydaje się więc nazwanie go prosumentem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie cech charakteryzujących prosumenta w kontekście analizy literatury przedmiotu oraz wyników badań fokusowych przeprowadzonych na grupie 84 respondentów.

Article Details

Jak cytować
Bobola, A. (2013). Prosument w opiniach polskich konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 55–63. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1345
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.