Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego

Main Article Content

Łukasz Paluch


Słowa kluczowe : zarządzanie rozwojem lokalnym, zrównoważony rozwój, unitaryzacja zerowana, gminy wiejskie, województwo małopolskie, władze samorządowe
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny roli władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Przy wyborze jednostek do badań terenowych wykorzystana została wielokryterialna metoda unitaryzacji zerowanej, a podstawowe źródło informacji stanowiły dane statystyczne za lata 2004-2010 publikowane przez Bank Danych Lokalnych oraz System Analiz Samorządowych. Przeprowadzone w 2011 roku badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, pozwoliły na określenie kierunków działań, jakie podejmują władze badanych gmin w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Paluch, Łukasz. (2013). Rola władz samorządowych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 527–539. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1303
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.