THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS

Main Article Content

Renata Nestorowicz


Słowa kluczowe : asymetria informacji, asymetria wiedzy, żywność bioaktywna, funkcjonalna, preferencje konsumentów na rynku żywności
Abstrakt
Na rynku żywności, między podmiotami reprezentującymi stronę podaży i popytu, występuje asymetria informacji. Poziom tej asymetrii jest zróżnicowany w zależności od kategorii produktów. W artykule skupiono uwagę na żywności bioaktywnej, funkcjonalnej, czyli na segmentach, w których asymetria jest szczególnie widoczna, ponieważ właściwości (głównie prozdrowotne) tych produktów żywnościowych mogą ujawnić się dopiero po konsumpcji. W rozważaniach wskazano na wzajemne relacje między poziomem wiedzy konsumentów a poziomem asymetrii informacji na rynku żywności produktów funkcjonalnych, bioaktywnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przedstawiono wpływ asymetrii wiedzy i asymetrii informacji na preferencje konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Nestorowicz, R. (2013). THE ASYMMETRY OF INFORMATION ON FOOD MARKET AND CONSUMERS’ PREFERENCES – SOME ASPECTS. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 506–513. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1305
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.