Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013

Main Article Content

Ludwik Wicki


Słowa kluczowe : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, modernizacja gospodarstw rolnych, inwestycje, zróżnicowanie regionalne, Wspólna Polityka Rolna
Abstrakt
Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania wykorzystania środków w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wykorzystano dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz statystyki Głównego Urzędu Statystycznego. Analizą objęto okres realizacji działania, czyli lata 2007-2015. Na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” wydatkowano 9,6 mld złotych, czyli około 14% budżetu PROW 2007-2013. Ze wsparcia skorzystało ponad 73 tysiące gospodarstw, czyli 5,4% ogółu gospodarstw rolnych w Polsce i 15% gospodarstw powyżej 4 ESU. Średnia kwota dofinansowania na 1 projekt wynosiła 130 tys. złotych, co przy założeniu 50% udziału własnego daje wartość 260 tys. zł na jeden projekt. Zaobserwowano znaczne zróżnicowanie regionalne w realizacji działania. W województwach o rozdrobnionej strukturze agrarnej intensywność realizacji była niższa ze względu na małą siłę ekonomiczną gospodarstw. W regionach z dominacją dużych gospodarstw wykorzystanie środków z programu było wyższe i przyczyniało się głównie do zwiększenia technicznego uzbrojenia pracy. Stwierdzono także istotną dodatnią zależność między średnią wielkością gospodarstw i między poziomem produkcji towarowej na 1 ha, a intensywnością korzystania z tego działania. Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” prowadziło przede wszystkim do rozwoju gospodarstw nastawionych prorynkowo o większej niż przeciętna sile ekonomicznej.

Article Details

Jak cytować
Wicki, L. (2015). Regionalne zróżnicowanie realizacji działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 147–160. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2015.14.63.27
Bibliografia

ARiMR (2015). Pieniądze z PROW 2007-2013 zostały rozdysponowane, dostęp: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/pieniadze-z-prow-2007-2013-zostalyrozdysponowane.html, data odczytu. 10.10.2015

Babuchowska K.201). Realizacja działania PROW 2007-2013 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w województwie lubelskim. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), 7-16.

Bórawski P. (2013). Czynniki różnicujące efektywność gospodarstw rolnych uzyskujących dochody z działalności alternatywnych i komplementarnych, Rozprawy i Monografie 185, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.

Czekaj M., Satoła Ł. (2010). Szanse i bariery rozwoju produkcji mleka w Małopolsce w opinii rolników. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (84), 63-75.

Gołębiewska B. (2010). Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem. Wyd. SGGW, Warszawa.

Gołębiewska B. (2010). Inwestycje i źródła ich finansowania w gospodarstwach o zróżnicowanych powiązaniach z otoczeniem. Roczniki Naukowe SERiA, XII(3), 88-92.

Grontkowska A. (2009). Znaczenie dopłat w gospodarstwach o dużej i bardzo dużej sile ekonomicznej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2006. Roczniki Naukowe SERiA, XI(1), 123-129.

GUS (2008). Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Warszawa, GUS.

Hornowski A. (2015). Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji finansowanych z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 w polskich gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, XVII(3), 131–137.

Mickiewicz A., Mickiewicz B. (2015). Charakterystyczne cechy nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Roczniki Naukowe SERiA, XVII(1), 153-158.

Mickiewicz A., Wawrzyniak B. (2010). Przebieg i realizacja działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW na lata 2007–2013. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (86), 55-67.

Mikuła A. (2014). Finansowanie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(1), 101-118.

MRiRW 2015). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007 2013). MRiRW, Warszawa.

Musiał W., Otoliński E. (2009). Rozważania nad potrzebą przemian gospodarstw rolniczych w regionach rozdrobnionych agrarnie. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 96(4), 147-154.

Parzonko A. (2010). Determinanty rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XII(3), 306-311.

Pietrzykowski R., Wicki L. (2011): Regional Differentiation in Uptaking the CAP Funds on Agrienvironmental Programmes in Poland. Economic Science for Rural Development, (26) 149-162. https://www.esaf.lbtu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/26_sustainability_1.pdf#page=149

Pietrzykowski R., Wicki L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Rol., Seria G, 97(4), 7-22.

Prus P., Wawrzyniak B. (2010). Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark. (4), 181-195.

Rowiński J. (2009). Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 („PROW-2013”). Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark., (1), 57-72.

Rusielik R. (2010). Wykorzystanie parametrycznej i nieparametrycznej metody analizy granicznej do pomiaru efektywności technicznej rolnictwa – analiza porównawcza. Roczniki Naukowe SERiA, XII(1), 174-179.

Satoła Ł., Żmija J. (2009). Wykorzystanie instrumentów polityki regionalnej Unii Europejskiej w jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Fin. i Mark. (1), 91-101.

Urban S. (2011). Zmiany w produkcji mleczarskiej w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, XIII(1), 412–417.

Wicka A., (red.) (2013). Uwarunkowania ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej z wykorzystaniem ubezpieczeń. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Wicki L. (2010). Efekty upowszechniania postępu biologicznego w produkcji roślinnej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Wilkin J. (2010). Dobra dostarczane przez rolnictwo w świetle teorii dóbr publicznych. w: J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne (38-46). IRWIR, Warszawa. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.