Market Intelligence – ujęcie konceptualne

Main Article Content

Bogdan Gregor
Magdalena Kalińska-Kula


Słowa kluczowe : market intelligence, badania marketingowe, badania rynku, wiedza o rynku
Abstrakt
W dzisiejszych czasach wyzwaniem dla menedżerów jest pozyskiwanie szeroko rozumianej informacji biznesowej służącej wsparciu procesów decyzyjnych. Zadaniem decydentów jest rozumieć otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja, skutecznie konkurować, a w rezultacie osiągać sukces i rozwój. Market intelligence jako praktyczny program działań umożliwia pozyskanie informacji o rynku i jego uczestnikach, poprzez ciągłe monitorowanie otoczenia i bieżących zmian, które w nim zachodzą, jak również w formie projektów realizowanych ad hoc. Obecnie market intelligence osiąga w wielu organizacjach pozycję porównywalną do pozycji innych funkcji wspierających procesy zarządcze, takich jak zarządzanie ryzykiem czy public relations. Celem artykułu było wyjaśnienie istoty market intelligence, jako koncepcji pełniącej krytyczną rolę w generowaniu wartościowej wiedzy o rynku, budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz osiąganiu wzrostu na obsługiwanym rynku. Przedstawione zostały także wyniki wstępnych badań na temat funkcjonowania programów pozyskiwania wiedzy o rynku w rodzimych przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono wśród dużych i średnich przedsiębiorstw województwa łódzkiego, za pomocą metody wywiadu osobistego, a narzędziem pomiaru był kwestionariusz wywiadu.

Article Details

Jak cytować
Gregor, B., & Kalińska-Kula, M. (2016). Market Intelligence – ujęcie konceptualne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 42–54. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.4
Bibliografia

Arline K.: What is Market Intelligence? Business News Daily, http://www.businessnewsdaily.com, data dostępu: l0.02.2015

Callingham M.: Market Intelligence, Kogan Page Ltd, London 2004

Crowley E.: Market intelligence versus marketing research, Quirk's. Marketing Research Review 12/2004

Domański T., Kowalski P.: Marketing dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódż 1998

Hedin H., Hivensalo I., Vaarnas M.: The Handbook of Market Intelligence, John Willey & Sons Ltd, Chichester 2011 (Crossref)

Kędzior Z. [red.], Badania rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005

Koźmiński A. K.: Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2004

Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996

Mruk H. [red.]: Analiza rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003

Mynarski S.: Przesłanki badań rynkowych i marketingowych, Marketing i Rynek 12/1998

Pham K.: International Market Research versus International Market Intelligence, http://internationalmarketintelligence.com, data dostępu: 10.06.2015

Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002

Sosnowski J.: Systemy elektroniczne w marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 1999

Weber J., Spitzner J., Staffels M.: Erfolgreich steuern mit Market Intelligence. Marktentscheidungen fundiert treffen, Wiley-VC Verlag, Weinheim 2008

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.