Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej

Main Article Content

Katarzyna Szalonka
Lucyna Witek


Słowa kluczowe : dysfunkcje pokarmowe, alergia pokarmowa, żywność funkcjonalna, żywność ekologiczna, konsument, zdrowie
Abstrakt
Postęp cywilizacyjny w dziedzinie higieny oraz zanieczyszczenia środowiska spowodowały nasilenie chorób alergicznych, (zwłaszcza wśród dzieci), co powoduje, że liczba alergików jest duża i stale rośnie. Jest to choroba uciążliwa, która obniża wydolność zawodową i wpływa negatywnie na wydolność edukacyjną. Te specyficzne potrzeby konsumentów powodują wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną i funkcjonalną, a zwłaszcza produkty gdzie całkowicie wyeliminowano alergeny, powodujące dolegliwości. Badania wskazują, że zarówno żywność ekologiczna jak i funkcjonalna może zapobiegać lub łagodzić skutki alergii pokarmowej.

Article Details

Jak cytować
Szalonka, K., & Witek, L. (2016). Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 128–140. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.11
Bibliografia

Ahmad S.N.B.B.: Organic food: A study on demographic characteristics and factors influencing purchase intentions among consumers in Klang Valley, Malaysia, "International Journal of Business and Management", 5(2)/2010, s.105-118. (Crossref)

Alergia przypadłość XXI wieku: ( 03.06.2014), Dziennik.pl., data dostępu: 29.06.2016.

Alm J.S., Swartz J., Björkstén B., Engstrand L., Engström J., Kühn I., Lilja G., Möllby R., Norin E., Pershagen G., Reinders C., Wreiber K., Scheynius A.: An anthroposophic lifestyle and intestinal microflora in infancy, "Pediatric Allergy and Immunology, 13(6)/2002,s.402-411. (Crossref)

Angowski M., Lipowski M.: Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu, "Marketing i Rynek", nr 6 (CD)/ 2014, s.2-16.

Badania Journal of Agricultural i Chemii Żywności, 2003, w: http://www.eatingwell.com/food_news_origins/green_sustainable/organic_or_not_is_organic_produce_healthier_than_conventional, data dostępu: 26.06.2016.

Baker S., Thompson K.E., Engelken J.: Mapping the values driving organic food choice: Germany vs the UK, "European Journal of Marketing", 38(8)/2004, s.995-1012. (Crossref)

Consumer Reports National Research Center: Organic Food Labels Survey, 2014, http://www.greenerchoices.org/pdf/CR2014OrganicFoodLabelsSurvey.pdf. data dostępu: 26.06.2016

Elazab N., Mendy A., Gasana J., Vieira R.E., Quizon A., Forno E.: Probiotic Administration in Early Life, Atopy, and Asthma: A Meta-analysis of Clinical Trials, "Pediatrics" 132 (3)/2013, s. 666-676. (Crossref)

European Parliament: Organic food: Helping EU consumers make an informed choice, 2015, w: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/557009/EPRS_BRI(2015)557009_EN.pdf, data dostępu: 24.10.2016.

Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Topolska K., Cabała A.: Żywność funkcjonalna (prozdrowotna) w opinii klientów specjalistycznych sklepów z żywnością, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", 43(2)/ 2015, s.166-175.

Gutkowska K., Ozimek I.: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria zróżnicowania, Wydawnictwo SGWW, Warszawa 2005.

Hartman Group: Academics-Review_Organic-Marketing-Report, 2013, w: http://academicsreview.org/wp-content/uploads/2014/04/Academics-Review_Organic-Marketing-Report1.pdf, data dostępu: 05.01.2016.

Kabacińska A., Rybowska A., Babicz-Zielińska E.: Rodzaje żywności zaliczanej przez konsumentów do tzw. zdrowej, w: Konsument żywności i jego zachowania rynkowe w warunkach członkostwa w UE, pod red. Gutkowska K., Narojek L., Wyd. SGGW, Warszawa 2005.

Kaczmarski M., Matuszewska E.: Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci, "Alergia. Astma. Immunologia", 5(2)/ 2000, s.77-81.

Kalinowski P., Mirosław K.: Wiedza rodziców na temat alergii pokarmowej występującej u ich dzieci, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 20(1)/ 2014, s.88-91.

M. Krełowska-Kułas: Alergie pokarmowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 705/2004, s.93-99.

Krygier K., Florowska A.: Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości, "Przemysł Spożywczy", 62(5)/ 2008, s.2-6.

Kudełka W.: Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, 18/2011, s. 290-302.

Lack G.: Update on risk factors for food allergy, "Journal Allergy Clinical Immunology", 129/2012, s. 1187-1197. (Crossref)

Lehrer S.B., Horner W.E., Reese G.: Why are Some Proteins Allergenic? Implication for Biotechnology, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition", 36(6)/1996, s.553-564. (Crossref)

Łuczka-Bakuła W.: Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWE, Warszawa 2007.

Pawankar R., Canonica G.W., Holgate S.T., Lockey R.F.: Biała Księga Alergii, Światowej Organizacji Alergii 2011-2012, 2011W, World Allergy Organization, s.1-14, w: https://www2.pta.med.pl/uploads/files/pl/strony/strefa-czlonkowska/biala-ksiegaalergii/biala_ksiega_alergii.pdf, data dostępu: 27.06.2016.

Pilarczyk B., Nestorowicz R.: Marketing ekologicznych produktów żywnościowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

PRNewswire: Global Functional Food and Nutraceuticals Market 2014-2020: Benefits, Origin & Ingredients-Analysis of the $168 Billion Industry, (18.02.2015), http://www.researchandmarkets.com/research/33gvv3/global_functional, data dostępu: 29.06.2016.

Rokicki T.: Czy mięso może być żywnością funkcjonalną?, "Gospodarka Mięsna", 7/2007, s. 20-22.

Sojkin B., Witczak J.: Konsument żywności ekologicznej w dużym mieście, w: Badanie rozwoju rynków produktów rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w Polsce, pod red. Graczyka A., Mazurek-Łopacińskiej K. (red.), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Szymczuk E., Zajchowska J., Dominik A., Makara-Studzińska M., Zwolak A., Daniluk J.: Media jako źródło wiedzy o zdrowiu", Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", 17(4)/ 2011, s.165-168.

Traczyk I., Wierzejska R., Jarosz M.: Najczęściej spotykane alergeny pokarmowe, w: Alergie pokarmowe. Porady lekarzy i dietetyków, pod red. Jarosz M., Dzieniszewski J., PZWL, Warszawa 2004.

Warszawski Uniwersytet Medyczny: Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, 2008, w: http://ecap.pl/material.html, data dostępu: 29.06.2016.

Wąsowska-Królikowska K.: Alergia pokarmowa, "Przegląd Alergologiczny", 1-2/(2004, s.49-51.

Witek L., Szalonka K.: Wpływ zachowań nabywców na rozwój nowych kanałów dystrybucji "zdrowej" żywności, w: Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, pod red. M. Sławińskiej M., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2016, s.283-294.

Wróblewska B.: Wielka ósemka alergenów pokarmowych, "Alergia", 4(15)/2002, w: http://www.alergia.org.pl/lek.arch1/archiwum/02_04/pdf/wielka.pdf, data dostępu: 20.06.2016.

Yao T.C., Chang C.J., Hsu Y.H., Huang J.L.: Probiotics for allergic diseases: Realities and myths, "Pediatric Allergy Immunology", 21(6)/ 2010, s. 900-919. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.