Stopy zwrotu na rynku kapitałowym w kontekście fuzji i przejęć – studium przypadku

Main Article Content

Adam Andrzejuk


Słowa kluczowe : dobra informacyjne, fuzje, przejęcia, koncentracja przedsiębiorstw, stopy zwrotu
Abstrakt
W artykule została przedstawiona analiza wpływu przejęcia spółki TVN SA przez Scripps Networks Interactive Inc na zyski inwestorów trzymających akcje w różnych okresach czasowych. Z uwagi na fakt, że obie spółki reprezentują branżę dóbr informacyjnych, na początku została zaprezentowana definicja oraz główne cechy tej branży. Dobra informacyjne często charakteryzują się krótkim cyklem życia produktu. Z tego powodu spółki działające w tej branży często stoją przed dylematem czy samodzielnie tworzyć produkt czy też przejąć już gotową firmę posiadająca taki produkt. Samodzielne tworzenie dobra informacyjnego pociąga za sobą wysokie ryzyko kosztów bezpowrotnie utraconych jeśli produkt okaże się klapą. Przejęcie spółki z gotowym produktem często wiąże się z zapłaceniem premii za przejęcie. Głównym założeniem jest hipoteza efektywności rynków. Celem artykułu było zbadanie jak wezwanie do sprzedaży akcji spółki branży dóbr informacyjnych notowanej na giełdzie papierów wartościowych, wpłynęło na zyski inwestorów trzymających akcje w różnych okresach czasowych, oraz jaką premię za przejęcie musiała zapłacić spółka przejmująca. Posłużono się metodą średnich skumulowanych nadzwyczajnych stóp zwrotu.

Article Details

Jak cytować
Andrzejuk, A. (2016). Stopy zwrotu na rynku kapitałowym w kontekście fuzji i przejęć – studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 5–17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.1
Bibliografia

Bakos J., Brynjolfsson E., Aggregation and Disaggregation of Information Goods: Implications for Bundling, Site Licensing and Micropayment Systems, MIT Press. In press, 1997, [Tryb dostępu] http://people.stern.nyu.edu/bakos/aig.pdf [data dostępu] 14.10.2015

Kamiński J, Komorowski J, Hipoteza rynku efektywnego w chaosie rzeczywistości gospodarczej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, Zeszyt Naukowy 97, SGH w Warszawie, 2010, s.9

Kraciuk J., Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010, s.18

Lewandowski M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, 2001, s.145

Neuman A., Fusionen und fusionsahnliche Unternehmenszusammenschlusse unter besonderer Berucksichtigung finanzieller Aspekte, P. Haupt. Bern, 1994

Ślepaczuk R., Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski 2006, [Tryb dostępu] http://www.e-finanse.com/artykuly/41.pdf [data dostępu] 14.10.2015

Varian Hal R., Markets for Information Goods, 1998 [Tryb dostępu] http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/japan.html#SECTION00020000000000000000 [data dostępu] 14.10.2015

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.