Rola satysfakcji klienta we współczesnym marketingu na przykładzie rynku usług stomatologicznych

Main Article Content

Joanna Jończyk
Wioletta Wereda


Słowa kluczowe : satysfakcja klienta, placówka medyczna, usługi stomatologiczne, współczesny marketing
Abstrakt
Świadomość zmiany zasad funkcjonowania opieki zdrowotnej skłania podmioty lecznicze do ciągłego dostosowywania się do oczekiwań świadczeniobiorców oraz doskonalenia jakości oferowanych usług. Nie byłoby to możliwe bez stałego monitorowania poziomu satysfakcji pacjentów i analizowania czynników wpływających na ich zadowolenie. Satysfakcja pacjenta stała się jednym z głównych narzędzi kształtowania jakości w opiece zdrowotnej, a tym samym gwarantem sukcesu organizacji na rynku usług stomatologicznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na poziomie teoretycznym i praktycznym roli satysfakcji konsumenta na rynku usług medycznych na przykładzie rynku usług stomatologicznych. Głównymi metodami zastosowanymi w artykule jest weryfikacja literatury oraz źródeł pierwotnych pozyskanych od badanych placówek, jak również analiza wyników badania ankietowego przeprowadzanego wśród pacjentów pochodzących z Białegostoku i okolic.

Article Details

Jak cytować
Jończyk, J., & Wereda, W. (2016). Rola satysfakcji klienta we współczesnym marketingu na przykładzie rynku usług stomatologicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (16(65), 114–127. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.16.65.10
Bibliografia

Adamowicz M.: Refleksje nad rozwojem i istotą marketingu [w:] Pieniak-Lendzion K., Nowogródzka T.: Współczesny marketing i logistyka-globalne wyzwania, Wydawnictwa UPH, Siedlce 2014.

Bukowska-Piestrzyńska A.: Przyjazne zarządzanie personelem pomocniczym gabinetu stomatologicznego. Cześć I, Magazyn Stomatologiczny" 7-8/2004.

Bukowska-Piestrzyńska A.: Marketing usług zdrowotnych - od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta, CeDeWu, Warszawa 2007.

Czarnecka K., B. Różański B.: Jakość usług a polityka samorządu lokalnego, Służba Zdrowia 39-40/1999.

Czerw A. (red.): Marketing w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa 2010.

Czerw A., Religioni U.: Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia, Problemy Zarządzania 2/2012. (Crossref)

Dobska M., P. Dobski P.: Marketing usług medycznych, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1999.

Hall R.: Marketing bez tabu, czyli jak to robią najlepsi, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2011.

Iwanicka A.: Satysfakcja i jej rola w aktywności rynkowej nabywcy finalnego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" 260/2009.

Jończyk J.: Ocena satysfakcji pacjenta w kontekście jakości opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 151/2011

Maciąg A., Sakowska I.: Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 1/2006.

Makacewicz S. (i in.): Satysfakcja pacjenta z modelu kompleksowej opieki stomatologicznej, Dental and Medical Problems 43/2006.

Małecka B., J. T. Marcinkowski T.: Satysfakcja pacjenta czynnikiem kształtującym współczesny rynek usług medycznych, Problemy Higieny i Epidemiologii, 88/2007.

Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003.

Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J.: Satysfakcja klienta. Strategia - Pomiar - Zarządzanie. Koncepcja wewnętrznego urynkowienia współczesnej organizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.

Nowicki P., T. Sikora T.: Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości [w:] Sikora T. (red.) Zarządzanie Jakością - Doskonalenie Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2010.

Szumska M.: Opieka asystentki i higienistki warta miliony, Asysta Dentystyczna 1/ 2011.

Szumska M., Oczami pacjentów - cz. I. Wyróżniki stomatologów i ich gabinetów. Badania październik 2009 r., Twój Przegląd Stomatologiczny 1-2/2010.

Szumska A.: Podział obowiązków w gabinecie stomatologicznym w zakresie zarządzania pacjentami, "Asysta Dentystyczna" 1/2010.

Szymańska J. (i in.), Satysfakcja pacjenta z usług świadczonych w gabinecie stomatologicznym, Zdrowie Publiczne 118/2008.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 5.

Wereda W.:, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszwa 2009.

Wroński K., R. Bocian R.: Dlaczego zakłady opieki zdrowotnej powinny badać satysfakcję pacjentów z oferowanych przez siebie usług medycznych?, Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 4/2009.

Zielińska Z. (i in.): Potrzeby i popyt na usługi medyczne, Materiały Konferencyjne, IRWiK, Warszawa 2000 s. 6 [za:] Krot K.: Jakość i marketing usług medycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.