Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Main Article Content

Irena Ozimek


Słowa kluczowe : ochrona konsumentów, rynek usług, regulacje prawne, dochodzenie roszczeń przez konsumentów, spory konsumenckie, pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie regulacji prawnych, w których ujęto problematykę ochrony konsumentów na rynku wybranych usług oraz sposoby dochodzenia roszczeń przez konsumentów w przypadku naruszenia ich praw. W ramach badań dokonano analizy danych wtórnych, tj. aktów prawnych, sprawozdań wybranych podmiotów sektorowych (publicznych i niepublicznych) w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentem a przedsiębiorcą, wynikających z zawartej z konsumentem umowy. Dokonane analizy wskazują, że nie zawsze przestrzegane są prawa konsumentów na rynku usług. Ponadto, pomimo zwiększającego się zainteresowania polubownym sposobem rozwiązywania sporów, nadal istnieje konieczność prowadzenia przez różne instytucje i organizacje działań informacyjno-edukacyjnych w tym zakresie. Przyczyni się to do wzrostu świadomości istnienia możliwości wykorzystania tego sposobu rozwiązywania sporów, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Ozimek, I. (2018). Ochrona konsumentów na wybranych rynkach usług w świetle regulacji prawnych i możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich . Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 173–186. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.15
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.