Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa JST. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

Main Article Content

Aldona Standar


Słowa kluczowe : analiza wariancji, JST, kondycja finansowa, metoda TOPSIS, wydatki inwestycyjne.
Abstrakt
Celem badania było sprawdzenie zależności pomiędzy kondycją finansową a realizacją wydatków inwestycyjnych na przykładzie gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. W pierwszej części przedstawiono kształtowanie się badanego wskaźnika wydatków inwestycyjnych na mieszkańca uwzględniając miary statystyki opisowej. Następnie pogrupowano gminy według badanej miary i porównano z syntetycznym miernikiem kondycji finansowej. Kolejno zbadano zależność pomiędzy tymi miarami, a wynik świadczący o jej wystąpieniu stał się podstawą dalszej analizy. Ustalono, że to gminy o najkorzystniejszej sytuacji finansowej zrealizowały największe inwestycje, których wynik był statystycznie istotnie wyższy niż pozostałych grup JST. W ostatniej części udowodniono, że wspomniana zależność występuje również pomiędzy analizowanym wskaźnikiem wydatków inwestycyjnych a zmiennymi finansowymi świadczącymi o kondycji finansowej gmin.

Article Details

Jak cytować
Standar, A. (2018). Realizacja wydatków inwestycyjnych a kondycja finansowa JST. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 248–261. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.21
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.