Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego

Main Article Content


Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie skuteczności władz gmin województwa wielkopolskiego w procesie ubiegania się o środki finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 2004- 2006. Artykuł prezentuje zastosowanie środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez gminy wiejskie województwa wielkopolskiego oraz bariery determinujące sprawne ich pozyskiwanie. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że skuteczność gmin w aplikowaniu o środki oraz wielkość pozyskanych środków są związane z grupą rozwoju, do jakiej została dana gmina zakwalifikowana. Władze gmin w większości opowiedziały się za zmianą sytemu pozyskiwania środków, oceniając go jako skomplikowany

Article Details

Jak cytować
Standar, A. (2009). Pozyskiwanie i zastosowanie środków finansowych polityki regionalnej Unii Europejskiej w gminach wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 239–248. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.18
Bibliografia

Aneks 1 Uzupełnienia ZPORR 2004–2006.

Bank Danych Regionalnych GUS. http://www.gus.gov.pl

Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red) (2007). Gmina Pasywna. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.

Hellwig Z. (1968).Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny nr 4.

Kotala A., Puchała J. (b.d). Próba oceny dotychczasowego wykorzystania funduszy unijnych w gminach Małopolski, http://www.ar.krakow.pl/rol/wrol/soc_wsi/proba_oceny_funduszy_unijnych.html

Rosner A., Stanny M. (2007). Zróżnicowanie przestrzenne aktywności władz lokalnych w korzystaniu z instrumentów polityki rozwoju gminy. [w:] Rosner A. (red.): Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich zróżnicowanie dynamiki przemian, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

Satoła, Ł., Żmija, J. (2009). The use of the European Union regional policy instruments in local government units. The Scientific Journal European Policies, Finance and Marketing, (1), 91–101. (Crossref)

Stanisz A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 i 2, Statsoft, Kraków.

Tarkowski M. (2005). Dysproporcje poziomu i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w układzie centra–peryferie. [w:] Wojnicka E., Klimaczak P. (red.), Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdynia-Rzeszów, http://www.nsrr.gov.pl.

Traktat ustanawiający WE.

Wysocki F. , Lira J. (2005). Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.