Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce

Main Article Content

Cezary Szydłowski


Słowa kluczowe : audyt, dochody budżetowe, opłata miejscowa, opłata klimatyczna, sektor publiczny, samorząd terytorialny.
Abstrakt
Artykuł przedstawia znaczenie audytu oceny dochodów do budżetu gminy z tytułu opłat turystycznych (opłaty miejscowej lub opłaty uzdrowiskowej) jako narzędzia umożliwiającego zwiększanie jego poboru przez gminę uprawnioną do jej nakładania. Głównym celem artykułu było ustalenie jaki poziom dochodów budżetowych nadmorskich gmin województwa pomorskiego w Polsce stanowią wpływy z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. W artykule jako metodę badawczą wykorzystano studium przypadku, metodę analityczną, metodę wnioskowania oraz metodę badania dokumentów. Ocenie poddano wybrane nadmorskie samorządy miejskie oraz wiejskie województwa pomorskiego w Polsce. Materiał źródłowy do analizy stanowiły sprawozdania z realizacji budżetu oraz sprawozdania Rb-27s zawierające informacje o dochodach za dany rok. Przeprowadzone badania uwidoczniły, że dochody z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej stanowią niewielki udział w budżecie poszczególnych gmin. Kluczowym czynnikiem wpływającym na poprawę dochodów gmin z tytułu opłat miejscowych i uzdrowiskowych jest usprawnienie systemu ich poboru.

Article Details

Jak cytować
Szydłowski, C. (2020). Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 208–221. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.17
Bibliografia

Camilleri, M. A., The Tourism Industry: An Overview. In Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product, Cham, Switzerland, 2018, Springer Nature, Chapter 1. (Crossref)

Czarnecki S., Opłaty uzdrowiskowa i miejscowa – podobieństwa i różnice, WSEI Scientific Journal series Economics 13-14 (1-2/2017), Lublin, 2017. (Crossref)

K. Czerwiński, Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., wyd. 1, Warszawa 2004.

Daley M., Options for a tourism levy for London. A publication for the London Finance Commission. Working Paper 83, GLA Economics, Greater London Authority, 2017 r.

OECD (2014), OECD Tourism Trends and Policies 2014, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/tour-2014-en. (Crossref)

Moeller R., Nowoczesny audyt wewnętrzny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

New Jersey Manual of Audit Procedures, State of New Jersey Department of the Treasury Division of Taxation - https://www.state.nj.us/treasury/taxation/pdf/njmap.pdf

Kwaśniewski R., Majewska I., Opłata miejscowa i uzdrowiskowa na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Nr 4/2016, UMK, Toruń 2016. (Crossref)

Podstawka M. (red.), Finanse. Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje, PWN, Warszawa 2010

Podstawka, M.Podstawy finansów. Teoria i praktyka, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.

A. Rinaldi, Externalities and tourist tax. Evidence from Italy, Rivista di Scienze del Turismo. Ambiente Cultura Diritto Economia, Vol 3, No 2 (2012), Milan 2012

Spencer Pickett K. H., The internal auditing handbook. Third edition, John Wiley & Sons Ltd, West Sussex, United Kingdom, 2010.

The Impact of Taxes on the Competitiveness of European Tourism. Final Report, PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. Travel and Tourism at a Tipping Point, World Economic Forum Geneva, 2019 The World Economic Forum.

Transient Visitor Taxes in Scotland: Supporting a National Discussion, A Scottish Government Discussion Document, 2018 r., s. 24-25, https://www.gov.scot/publications/transient-visitor-taxes-scotland-supporting-national-discussion/

https://www.lovemoney.com/guides/52231/tourist-tax-in-europe-what-you-will-pay-in-spain-italy-and-other-hotspots

T. Wołowiec, D. Reśko, J. Soboń, Opłata miejscowa i uzdrowiskowa jako daniny samorządowe, Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja, Nr 1/2016, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/actbymonths

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=POL

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.