Strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa – założenia i praktyka

Main Article Content

Jan Misiąg
Wojciech Misiąg


Słowa kluczowe : polityki publiczne, wsparcie rolnictwa, polityki rozwoju, fundusze unijne, rozwój regionalny, finanse samorządowe
Abstrakt
Celem artykułu jest konfrontacja ustaleń dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zawartych w oficjalnych, rządowych dokumentach strategicznych, w tym – wskaźników realizacji celów strategii, z danymi obrazującymi faktyczną politykę państwa w tej sferze oraz efekty tej polityki. Dokonano analizy treści kluczowych dokumentów strategicznych, zanalizowano również odpowiednie dane GUS i Ministerstwa Finansów. W wyniku tej analizy stwierdzono, że: (1) z mierników realizacji celów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich przyjętych w badanych strategiach nie można odczytać spójnej koncepcji polityki wobec wsi i rolnictwa; (2) wskazać można przykłady niezgodności ustaleń zawartych w różnych strategiach; (3)wsparcie publiczne skierowane zostało przede wszystkim na poprawę sytuacji dochodowej rolników, ze szkodą dla realizacji takich celów jak poprawa struktury agrarnej i wydajności gospodarstw rolnych, poprawa warunków życia na wsi oraz bardziej skuteczna ochrona środowiska.

Article Details

Jak cytować
Misiąg, J., & Misiąg, W. (2023). Strategia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa – założenia i praktyka. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 61–84. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.5
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start [accessed: 07.10.2023].

European Commission EC (2020). Voluntary coupled support Review by the Member States of their support decisions applicable as from claim year 2020 European Commission https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2020-07/voluntary-coupled-support-note-revised-july2020_en_0.pdf [accessed: 07.10.2023].

Flis J., Swianiewicz P. (2021). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ reguły podziału. Stefan Batory Foundation, Warszawa.

Flis J., Swianiewicz P. (2021a). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ‒ wzory podziału. Stefan Batory Foundation, Warszawa.

GUS (2021). Powszechny Spis Rolny 2020 – Raport z wyników, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2021.

GUS (2022). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rolnictwa-2022,6,16.html [accessed: 07.10.2023].

Mickiewicz T., Rodzinka J., Skica T. (2016). Lokalne i regionalne czynniki wspierania przedsiębiorczości. C.H. Beck, Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju (2017). Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa, https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf [accessed: 07.10.2013].

Misiąg J., Misiąg W., Palimąka K., Rodzinka J., Skica T. (2020). Mechanizmy wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego w Polsce. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.

Misiąg J., Misiąg W., Palimąka K., Rodzinka J., Skica T. (2022). Publiczne wsparcie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w świetle celów Wspólnej Polityki Rolnej UE i polskiej polityki rozwoju. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa–Rzeszów.

Misiąg W., Skica T., Rodzinka J. (2020). Financial effectiveness and productivity of the agricultural sector in Poland. Financial Internet Quarterly, 16 (4), 65-81.

NIK (2006). Glossary of terms related to audit in public administration. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.

NIK (2021). Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty. Najwyższa Izba Kontroli – delegatura w Rzeszowe, Rzeszów.

Pink M., Wojnarowska M. (2020). Biogospodarka. Wybrane zagadnienia. Difin, Warszawa.

PiS (2021), Polski Ład dla polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość, http://polskilad.pis.org.pl/program-dla-polskiej-wsi [accessed: 07.10.2023].

Pomianek T., Rodzinka J., Skica T. (2021). Productivity and Competitiveness of the Agricultural Sector in Poland. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 14(24), 139-158.

Rachunki narodowe ESA 2010, Bank Danych Makroekonomicznych, https://bdm.stat.gov.pl/ [accessed: 07.10.2023].

Redakcja Serwisu Samorządowego PAP (2022). Lista gmin z dofinansowaniem w ramach programu „Granty PPGR”, https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/lista-gmin-z-dofinansowaniem-w-ramach-programu-granty-ppgr [accessed: 07.10.2023].

Sprawozdania budżetowe, Ministerstwo Finansów, https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-budzetowe [accessed: 07.10.2023].

Strategie krajowe. Strateg, https://strateg.stat.gov.pl/#/strategie/krajowe/1003 [accessed:07.10.2023].

System Monitorowania Rozwoju, https://strateg.stat.gov.pl [accessed: 07.10.2023].

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030", M.on. P. 2019ol. poz. 1060.

Uchwała nr 123 Rady Ministrów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, M.P. 2019, poz. 1150.

Uchwała nr 162/2018 Rady Ministrów z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Systemu zarządzania rozwojem Polski.”

Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1378)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r., poz. 1057, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, (Dz. U. 2008 nr 216, poz. 1370.)

Wiatrak A.P. (2021). Regionalne Inteligentne Specjalizacje jako narzędzie rozwoju obszaru. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(106), 23-41.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.