Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny

Main Article Content

Marlena Grzelczak
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Michał Soliwoda


Słowa kluczowe : odporność, metodologia finansów, zarządzanie ryzykiem, finanse rolnictwa
Abstrakt
Coraz bardziej zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania społeczeństw są istotną przesłanką do eksplorowania kategorii odporności (resilience). Celem artykułu jest przedstawienie i uporządkowanie wybranych problemów teoretycznych orazmetodologicznych dotyczących odporności w rolnictwie. Wyniki analizy bibliometrycznej wskazują, że istnieje luka badawcza odnosząca się do kategorii odporności finansowej. Kategoria resilience opiera się na stosunkowo nowoczesnych koncepcjach z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności tych, które są bliskie teorii zarządzania ryzykiem. Identyfikacja i mierzenie zdolności do budowania wzmocnienia odporności wydaje się być bardzo ważne. Zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe mogą być wykorzystane do badania kategorii odporności finansowej w rolnictwie. W finansach rolnictwa zauważalna jest luka badawcza związana z pomiarem i oceną odporności finansowej. System miar i wskaźników do pomiaru odporności przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych ma pewne ograniczenia związane z zagregowanym charakterem niektórych kategorii finansowych. Wskazane byłoby równoległe opracowanie miary całkowitej odporności na ryzyko, np. w postaci syntetycznego indeksu.

Article Details

Jak cytować
Grzelczak, M., Kurdyś-Kujawska, A., & Soliwoda, M. (2023). Odporność w rolnictwie – czy występuje chaos teoretyczny i metodologiczny. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (29(78), 35–45. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2023.29.78.3
Bibliografia

Anderies J.M., Folke C., Walker B., Ostrom E. (2013). Aligning key concepts for global change policy: robustness, resilience, and sustainability. Ecology and Society, 18(2), 8.

Antón J., Sauer J. (2021). Dynamics of farm performance and policy impacts: Main findings. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 164, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/af1f4600-en.

Ayyoob Sh. (2016). A critical review of selected tools for assessing community resilience. Ecological Indicators, 69, 629-647.

Bullock J.M., Dhanjal-Adams K.L., Milne A., Oliver T.H., Todman L.C., Whitmore A.P.,Pywell R.F. (2017). Resilience and food security: rethinking an ecological concept. Journal of Ecology, 105, 880-884.

Carpenter S., Walker B., Anderies J.M., Abel N. (2001). From Metaphor to Measurement: Resilience of What to What? Ecosystem, 4(8), 765-781.

Cumming G.S., Peterson G.D. (2017). Unifying Research on Social-Ecological Resilience and Collapse, Trends in Ecology and Evolution, 32(9), 695-713.

Darnhofer I. (2014). Resilience and why it matters for farm management. European Review of Agricultural Economics, 41, 461-484.

De Oliveira L., Coroller M., Perrin A., Martin G. (2022). Farm resilience: Definition. Dictionnaire d’agroécologie, https://dicoagroecologie.fr/en/dictionnaire/farm-resilience/ [accessed: 10.11.2022].

Frentrup M., Bronsema H., Pohl C., Theuvsen L. (2014). Risikotragfähigkeit im Risikomanagementprozess: Konzeption und praktische Anwendung eines kennzahlengestützten Scoringsystems zur Analyse landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Berichte über Landwirtschaft, 92, 1-21.

Glauber J., Baldwin K., Antón J., Ziebinska U. (2021), Design principles for agricultural risk management policies, OECD Food. Agriculture and Fisheries Papers. no. 157, Publishing: Paris, https://doi.org/10.1787/1048819f-en.

Herman A., Lahdesmaki M. and Siltaoja M. (2018). Placing resilience in context: Investigating the changing experiences of Finnish organic farmers. Journal of Rural Studies, 58, 112-122.

Herrera H. (2017). Resilience for Whom? The Problem Structuring Process of the Resilience Analysis. Sustainability, 9(7), 1196. https://doi.org/10.3390/su9071196

IPCC (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Barros V. et al., 2014), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, http://www.cambridge.org (26.09.2018).

Leat P., Revoredo‐Giha C. (2013), Risk and resilience in agri‐food supply chains: the case of the ASDA PorkLink supply chain in Scotland, Supply Chain Management, 18, 2, 219-231.

McCarthy I., Collard M., Johnson M. (2017). Adaptive organizational resilience: an evolutionary perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability. 28: 33–40. doi:10.1016/j.cosust.2017.07.005

Meuwissen M.P.M., Feindt P.H., Spiegel A., Termeer C.J.A.M., Mathijs E., de Mey Y., Finger R., Balmann A., Wauters E., Urquhart J., Vigani M., Zawalińska K., Herrera H., Nicholas -Davies P., Hansson H., Paas W., Slijper T., Coopmans I., Vroege W., Reidsma P. (2019). A framework to assess the resilience of farming systems. Agricultural Systems, 176, 102656.

OECD (2016). Mitigating Droughts and Floods in Agriculture: Policy Lessons and Approaches. Studies on Water, Paris. https://doi.org/10.1787/9789264246744-en

OECD (2020). Strengthening Agricultural Resilience in the Face of Multiple Risks, OECD Publishing, Paris. https://dx.doi.org/10.1787/2250453e-en

OECD (2021). Building resilience: New strategies for strengthening infrastructure resilience and maintenance, OECD Public Governance Policy Papers, no. 05, Paris. https://doi.org//10.1787/354aa2aa-en.

Pereira C., Da Silva A. (2009). Key Organisational Factors For Building Supply Chain Resilience: A Multiple Case Study Of Buyers And Suppliers. Journal of Operations and Supply Chain Management, 8, 77-95.

PWC (2021). Episode 8: Why ‘resilience’ is the buzzword of the year, https://www.pwc.com/gx/en/services/forensics/disruption-podcast-series/8-resilience-buzzword-year.html, [accessed: 23.11.2022].

Resilience (a). [In:] Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/resilience [accessed: 23.11.2022].

Resilience (b). [In:] Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/resilience [accessed: 20.11.2022].

Sauer J., Chancellor W., Mennig P., Antón J. (2021), Dynamics of farm performance and policy impacts: Case studies: Case Studies, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, no. 165, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/3ce71854-en

Sauer J., Moreddu C. (2020). Drivers of farm performance: Empirical country case studies, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 143, Paris, https://doi.org/10.1787/248380e9-en

Slijper T, Mey Y. de, Poortvliet P.M., Meuwissen M.P.M. (2021). Quantifying the resilience of European farms using FADN. European Review of Agricultural Economics, 49(1), 121-150. https://doi.org/10.1093/erae/jbab042 .

Tendall D.M., Joerin J., Kopainsky B., Edwards P., Shreck A., Le Q.B., Kruetli P., Grant M., Six J.(2015). Food System Resilience: Defining the Concept. Global Food Security, 6, 17-23.

Terte I. de, Stephens Ch. (2014). Psychological Resilience of Workers in High-Risk Occupations. Stress and Health, 30(5), 353-355.

UNDP (2020), UN common guidance on helping build resilient societies, New York.

UNISDR (2017).The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential basic structures and functions through risk management.

Walker B., Holling C.S., Carpenter S.R., Kinzig A. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. Ecology and Society, 9(2), 5.

Wageningen University and Research (2023). Investing in resilience; more than risk management, https://www.wur.nl/en/article/investing-in-resilience-more-than-risk-management.htm [accessed: 20.11.2022].

Wendt J.F. (2022). Ein zweidimensionaler Rating- und Scoring-Ansatz zur Messung der ökonomischen Resilienz von landwirtschaftlichen Betrieben. Berichte über Landwirtschaft, 100, 1.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.