Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Main Article Content

Henryk Wyrębek


Abstrakt
Funkcjonow?nie jednostek s?morządu terytori?lnego j?wi się j?ko problem wielkiej w?gi t?k dl? c?łego społeczeństw?, j?k i poszczególnych jednostek. J?kość or?z rozmi?r re?lizow?nych z?d?ń są funkcją posi?d?nych z?sobów, ? zwł?szcz? ich efektywnego wykorzyst?ni?. Zmi?ny w filozofii z?rządz?ni? fin?ns?mi dotyczą wszystkich jednostek s?morządowych dzi?ł?jących w obecnej rzeczywistości gospod?rczej. Z?soby finansowe są szczególnym z?sobem, ? procesy związ?ne z ich grom?dzeniem i wyd?tkow?niem są nie tylko interesujące, lecz t?kże wym?g?ją szczegółowego spojrzeni? i szczególnej?n?lizy. W artykule zaprezentowano zarządzanie finansami samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Grodzisk

Article Details

Jak cytować
Wyrębek, H. (2010). Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (4(53), 141–150. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1535
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.