Wydatki budżetu państwo na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008

Main Article ContentAbstrakt
W artykule przedstawiono wydatki budżetu państwa na zadania związane z rolnictwem i ubezpieczeniami społecznymi rolników w latach 2004-2008. Zwrócono uwagę na potrzebę rozróżnienia tych dwóch rodzajów wydatków z racji ich zupełnie różnego charakteru. Stwierdzono, iż wydatki na rolnictwo w badanym okresie wzrastały z ok. 11 mld zł. w 2004 roku do 38 mld zł. w 2008 roku. Natomiast wydatki związane z KRUS pozostawały na praktycznie niezmiennym poziomie ok. 15 mld zł., co było spowodowane znaczącym spadkiem świadczeniobiorców. W podsumowaniu zwrócono uwagę na potrzebą zmian w obu sektorach. W przypadku wydatków na rolnictwo miałyby one polegać na planowaniu wydatków w układzie zadaniowym, natomiast jeżeli chodzi o KRUS wymaga to znacznie głębszej reformy.

Article Details

Jak cytować
Gołasa, P. (2011). Wydatki budżetu państwo na sektor rolny i KRUS w latach 2004-2008. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 5–13. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1485
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.