Udział instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu się dochodów gospodarstw w zależności od typu rolniczego

Main Article Content

Piotr Gołasa


Abstrakt
W artykule przedstawiono instrumenty WPR wspierające dochody gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008. W pierwszej części artykułu wskazano podstawowe informacje o funkcjonowaniu tych instrumentów. W drugiej na podstawie danych FADN określono ich wielkość w przeliczeniu na 1ha użytków rolnych w zależności od typu gospodarstw oraz ich wpływ na poziom dochodów gospodarstw. Stwierdzono wysoki udział płatności bezpośrednich i ONW w sumie dopłat, osiągający w badanym okresie wartość od 74% w 2004 r. do 89% w 2005 r. oraz wzrost poziomu wsparcia gospodarstw w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych z 120-180 zł/ha w 2004 r. do 718-846 zł/ha w 2008 r. Zaobserwowano również znaczące zróżnicowanie udziału dotacji, wsparcia w kształtowaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w zależności od typu rolniczego.

Article Details

Jak cytować
Gołasa, P. (2012). Udział instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w kształtowaniu się dochodów gospodarstw w zależności od typu rolniczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 139–148. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1446
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.