Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych

Main Article Content

Wiesław Musiał
Wojciech Sroka


Abstrakt
Głównym celem opracowania jest dokonanie oceny wybranych działań oraz instrumentów WPR wdrażanych w latach 2007 – 2013. Materiał źródłowy zebrano poprzez badania ankietowe w różnych instytucjach wdrażających, koordynujących, i oceniających WPR na terenie pięciu województw Polski południowej. W opracowaniu wykorzystano głównie metodę opisową z wykorzystaniem tabel oraz rysunków. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie najważniejszych uchybień obecnie realizowanych działań oraz wdrażanych instrumentów, a także sformułowanie postulatów dotyczących zmian WPR po roku 2013.

Article Details

Jak cytować
Musiał, W., & Sroka, W. (2012). Ocena wybranych instrumentów wsparcia gospodarstw drobnotowarowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 425–437. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1437
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.