Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Jacek Strojny
Wiesław Musiał

Abstrakt
W opracowaniu podjęto problem identyfikacji i oceny obszarów wiejskich oraz pośrednich wiejsko-miejskich krajów Unii Europejskiej. Dla wybranych czterech zmiennych opisujących ich; powierzchnię, udział ludności, udział zatrudnionych i wypracowaną wartość dodaną brutto (GVA) wykonano analizy tabelaryczne, analizę skupień oraz dokonano dyskryminacji informacji statystycznej przy zastosowaniu techniki drzew klasyfikacyjnych. Przeprowadzone badania wskazały na wielowymiarowe zróżnicowanie obszarów wiejskich oraz ich duże, choć zróżnicowane znaczenie w ekonomii poszczególnych krajów. Na wydzielonych stricte obszarach wiejskich krajów UE, które stanowią 49,7% powierzchni, zamieszkuje 34,7% ludności, 26,7% znajduje zatrudnienie na wsi, a udział w wypracowanej wartości dodanej wynosi 13%. Analiza taksonomiczna skutkowała wyodrębnieniem trzech grup (skupień) liczących po osiem państw. Polska w tej kompleksowej ocenie obszarów wiejskich jest podobna do Czech, Danii, Francji, Łotwy i Niemiec.

Article Details

Jak cytować
Strojny, J., & Musiał, W. (2019). Obszary wiejskie w systemie ekonomiczno-społecznym państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (22(71), 193–209. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2019.22.71.36
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.