Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej

Main Article Content

Walenty Poczta
Anna Rzeszutko


Abstrakt
Celem opracowania była identyfikacja zmian jakie zaszły w sektorze rolnym w Polsce w warunkach jego funkcjonowania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, że rozwój rolnictwa obejmuje zarówno wzrost ilościowy podstawowych wskaźników makroekonomicznych jak i przemiany strukturalne, w artykule zwrócono uwagę zarówno na zmiany wielkości dochodów i produkcji wywołane wzrostem popytu wewnętrznego i zewnętrznego (handel zagraniczny), jak i na zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw oraz w relacjach między czynnikami produkcji. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, iż w warunkach członkostwa Polski w UE w sektorze rolnym nastąpiły pożądane - pozytywne przeobrażenia, które wskazują na występowanie procesów rozwojowych w rolnictwie. Uzyskane wsparcie finansowe znacznie przyczyniło się do wzrostu dochodów rolniczych, a funkcjonowanie w ramach JRE wpłynęło na wzrost obrotów w handlu zagranicznym. Zmianom tym towarzyszyła poprawa relacji między wykorzystywanymi czynnikami produkcji oraz wzrost ich produktywności i dochodowości.

Article Details

Jak cytować
Poczta, W., & Rzeszutko, A. (2012). Rozwój rolnictwa w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 366–381. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1432
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.