Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim

Main Article Content

Justyna Kłobukowska


Słowa kluczowe : SRI, społecznie odpowiedzialne inwestowanie, Europa
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie społecznie odpowiedzialnego inwestowania na rynku europejskim. Zastosowano następujące metody badawcze: studia literatury polskiej i światowej oraz analizę danych statystycznych, których źródłem były publikacje Eurosif oraz Novetic. W pierwszej części artykułu omówiono definicje oraz główne strategie inwestycyjne SRI. Z analizy wynika, że literatura dostarcza wielu wyjaśnień terminu „SRI”. Inwestowanie społecznie odpowiedzialne to przede wszystkim takie, w którym podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia się kryteria środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym. W części drugiej zaprezentowano otoczenie instytucjonalne rynku SRI w Europie. Unia Europejska oraz Eurosif odgrywają znaczącą rolę w promowaniu idei społecznie odpowiedzialnego inwestowania w Europie oraz wspieraniu rozwoju tego segmentu rynku finansowego. Nieodłączną częścią opracowania są dane statystyczne dotyczące rynku SRI. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że europejski rynek SRI w Europie ma potencjał wzrostu, a Europa może stać się światowym liderem społecznie odpowiedzialnego inwestowania w długim okresie.

Article Details

Jak cytować
Kłobukowska, J. (2014). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku europejskim. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (11(60), 78–89. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1292
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.