Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów

Main Article Content

Agata Wawrzyniak


Słowa kluczowe : zachowania konsumentów, proces podejmowania decyzji, modelowanie i symulacja wieloagentowa, agent
Abstrakt
dostarczania konsumentom satysfakcjonujących ich produktów i usług oraz metodach utrzymania ich zainteresowania w celu generowania zysku, poprawiania konkurencyjności firmy oraz zabezpieczania pożądanego udziału w rynku. Ponieważ zachowanie konsumentów jest złożonym systemem istnieje problem odkrycia reguł rządzących podejmowaniem przez nich decyzji. Badacze stosują wiele metod modelowania zachowania konsumentów, są to m.in. techniki oparte na logice rozmytej, sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, algorytmy genetyczne. Jednak często stosowane metody nie biorą pod uwagę wielu czynników, bądź są mało precyzyjne. Stąd propozycja zastosowania w badaniach zachowania konsumentów modelowania i symulacji wieloagentowej. Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania powyższej metody w badaniach marketingowych. W artykule dokonano krótkiej charakterystyki tej metody, wskazano możliwości jej zastosowania w omawianym obszarze oraz przedstawiono procedurę wieloagentowego modelowania symulacyjnego. Ponad to zdefiniowano pojęcie agenta-konsumenta i jego podstawowe właściwości, a także omówiono problemy związane z właściwym odwzorowaniem jego zachowania w kontekście prowadzonych przez autorkę badań dotyczących stosowania symulacji wieloagentowej w modelowaniu zachowania konsumentów.

Article Details

Jak cytować
Wawrzyniak, A. (2015). Modelowanie wieloagentowe jako narzędzie do badania zachowania konsumentów. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 134–146. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1241
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.