Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego – studium przypadku

Main Article Content

Danuta Gonet
Julian Kalinowski


Słowa kluczowe : konkurencyjność, gospodarstwo, wskaźnik, analiza finansowa
Abstrakt
Zaprezentowano wyniki badań dotyczące konkurencyjności gospodarstwa wielkoobszarowego przy zastosowaniu wybranych elementów analizy ekonomicznej syntetycznej I stopnia oraz analizy finansowej przy wykorzystaniu wskaźników płynności i zadłużenia, sprawności działania i zyskowności. Do badań celowo wybrano gospodarstwo wielkoobszarowe położone na terenie województwa lubuskiego, które od 1995 roku funkcjonuje jako jednoosobowa spółka ze 100-procentowym udziałem AWRSP. W gospodarstwie prowadzona jest działalność produkcyjna na obszarze 3644 ha użytków rolnych (UR). Dane dotyczyły pięciu lat (2008-2012). Koncentracja ziemi w gospodarstwie możliwa dzięki dzierżawie (92% gruntów), korzystne zmiany i relacje między czynnikami wytwórczymi, zdywersyfikowana produkcja i systematyczny wzrost rentowności oraz kształtujące się na korzystnym poziomie wskaźniki finansowe świadczą o konkurencyjności gospodarstwa.

Article Details

Jak cytować
Gonet, D., & Kalinowski, J. (2015). Konkurencyjność gospodarstwa wielkoobszarowego – studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 53–64. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1233
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.