Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej

Main Article Content

Zbigniew Gołaś


Słowa kluczowe : opóźnienia płatnicze, sektor B2B, Europa Wschodnia
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowej analizy zróżnicowania terminów płatności w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami sektora B2B w wybranych krajach Europy Wschodniej. Analizę oparto na danych pochodzących z raportów międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Atriadus dotyczących przedsiębiorstw w Polsce, Słowacji, Czechach, na Węgrzech oraz w Turcji. Badania wykazały, że średnio około 41% sprzedaży w badanych przedsiębiorstw sektora B2B Europy Wschodniej realizowano przy zastosowaniu kredytu kupieckiego, w tym głównie w transakcjach zagranicznych, a kontrakty zawierano głównie na termin do 30 dni (ponad 80%), poza Turcją gdzie należności zakontraktowane stanowiły około 54 % umów. Ponadto stwierdzono, że najmniejsze opóźnienia płatności cechowały przedsiębiorstwa na Słowacji i Węgrzech (10-17 dni), natomiast największe w Turcji (76 dni). Z badań wynika również, że główne przyczyny opóźnień płatniczych przedsiębiorcy z sektora B2B upatrują w ograniczonym dostępie kontrahentów do środków finansowych, w praktyce traktowania zaległych zobowiązań jako źródła finansowania bieżącej działalności, formalnej niewypłacalności kontrahentów oraz w złożonych procedurach płatności.

Article Details

Jak cytować
Gołaś, Z. (2016). Zróżnicowanie opóźnień płatniczych w przedsiębiorstwach sektora B2B krajów Europy Wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 29–41. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.3
Bibliografia

Atriadus Payment Practices Barometer - International survey of B2B payment behavior, survey results for Eastern Europe, May 2015 Spring, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Atriadus Payment Practices Barometer, International survey of B2B payment behavior, survey results for Poland, May 2015, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Atriadus Payment Practices Barometer, International survey of B2B payment behavior, survey results for Czech Republic, May 2015, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Atriadus Payment Practices Barometer, International survey of B2B payment behavior, survey results for Slovakia, May 2015 Spring, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Atriadus Payment Practices Barometer, International survey of B2B payment behavior, survey results for Hungary, May 2015, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Atriadus Payment Practices Barometer, International survey of B2B payment behavior, survey results for Turkey, May 2015, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

Cicirko T.: Możliwości ograniczania zatorów płatniczych poprzez system podatkowy. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing, nr 272(17)/2010.

Czepukojć K.: Zatory płatnicze mogą prowadzić do upadłości, http://www.egospodarka.pl, dostęp: 10.04.2016.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

European Payment Report 2015, www.intrum.com, dostęp: 20.04.2016.

Gołaś J.: Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opóźnień płatniczych w transakcjach handlowych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 2/2016.

Gołaś Z., Bieniasz A.: Zróżnicowanie terminów płatności w wybranych krajach Europy, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 12(61)/2014.

Nowak D.: Rola i znaczenie kredytu kupieckiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 65/2014.

Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, PWE, Warszawa - Poznań, 2001.

Statistical appendix Atriadus Payment Practices Barometer, survey results for Eastern Europe, May 2015, www.atriadus.pl, dostęp: 16.04.2016.

www.atriadus.pl - strona internetowa firmy Atriadus, dostęp: 16.04.2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.