Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza

Main Article Content

Justyna Franc - Dąbrowska
Małgorzata Porada - Rochoń
Beata Świecka


Słowa kluczowe : niewypłacalność, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa
Abstrakt
Celem badań było zebranie badań dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych na podstawie literatury krajowej i międzynarodowej. Stwierdzono, że gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa łączy podatność na zjawisko niewypłacalności. Mimo, że różnią się od siebie w sensie podmiotowości, to jednak funkcjonują w tym samym otoczeniu. Gospodarstwa domowe, są bardzo zróżnicowane, rozdrobnione i jest ich znacznie więcej niż przedsiębiorstw. W obu wypadkach niewypłacalność jest determinowana wieloma zmiennymi, a nie jest tylko funkcją dochodu. Ponadto niewypłacalność jest zjawiskiem stopniowalnym, nie pojawia się od razu i nagle, dlatego też, rozwój badań i dopracowanie metodyki pozwala na predykcję tego zjawiska i rozpoznanie czynników sygnalizujących o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Wśród determinant niewypłacalności wspólnych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych należy zaliczyć problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Jest to skutek innych problemów finansowych tych podmiotów, a szczególnie poziomu i struktury zadłużenia, które nie zawsze jest dopasowane do możliwości płatniczych przedsiębiorcy, czy przeciętnego człowieka. Problem nadmiernego zadłużenia i złej jego struktury współcześnie wydaje się problemem ogólnoświatowym, dotyczącym w szczególności państw wysoko rozwiniętych, cechujących się wysokim poziomem dobrobytu mieszkańców i przedsiębiorców.

Article Details

Jak cytować
Franc - Dąbrowska, J., Porada - Rochoń, M., & Świecka, B. (2018). Niewypłacalność przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - Analiza porównawcza. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (19(68), 19–31. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.2
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.