Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej

Main Article Content

Katarzyna Mikołajczyk


Słowa kluczowe : wydatki publiczne, klasyfikacja COFOG, struktura wydatków publicznych, Europa Środkowo-Wschodnia.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę porównawczą zmienności struktury wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie 1995-2017. W tym celu zbudowano dwa wskaźniki zmienności, jeden odzwierciedlający zmienność struktury wydatków, drugi zaś zmienność poszczególnych kategorii wydatków. Powyższe wskaźniki pozwoliły na weryfikację hipotezy badawczej, że najsilniejsze zmiany struktury wydatków następują w okresach osłabienia gospodarczego i dotyczą szczególnie kategorii wydatkowych mających bezpośredni wpływ na gospodarkę. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej największą zmienność struktury wydatków wykazały kraje o najniższym poziomie wydatków publicznych w relacji do PKB, co potwierdza, że mały budżet wymusza jego racjonalizację. Z kolei największą stabilnością struktury wydatków w badanym okresie wyróżniła się Polska, co można wiązać z najbardziej wyrównanym wzrostem i uniknięciem recesji gospodarczej. Grupą wydatków, która była najbardziej aktywnie kształtowana, zarówno w starych jak i nowych krajach członkowskich UE, były wydatki na sprawy gospodarcze.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczyk, K. (2020). Zmienność struktury wydatków publicznych: analiza porównawcza dla krajów Europy środkowo-wschodniej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 134–145. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.11
Bibliografia

Afonso A., Furceri D.: Government Size, Composition, Volatility and Economic Growth, ECB Working Paper no 849, Frankfurt 2008. (Crossref)

Auerbach A., Gorodnichenko Y.: Fiscal Multipliers in Recession and Expansion [w:] Fiscal Policy after the Financial Crisis, red. A.Alesina i F.Giavazzi, The University of Chicago Press, Chicago and London 2013.

Bernardini M., De Schryder S., Peersman G.: Heterogeneous Governmen Spending Multipliers in the Era Surrounding the Great Recession, CESifo Working Papers, Munich 2017. (Crossref)

Budzyński T.M.: Analiza struktury wydatków budżetu państwa w Polsce w ujęciu zadaniowym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 1(299), 2014.

Eurostat (online data code: [gov_10a_exp]), dostęp: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_exp&lang=en.

Ferreiro J., Garcia-Del-Valle T., Gomez C.: An Analysis of the Convergence of Public Expenditure in the European Union Countries, American Journal of Economics and Sociology, vol.72, no.4, 2013. (Crossref)

Gemmell N., Kneller R., Sanz I.: Does the Composition of Government Expenditure Matter for Long-Run GDP Level?, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 78(4), 2016. (Crossref)

Groneck M.: The golden rule of public finance and the composition of government expenditures: a growth and welfare analysis, Journal of Economic Policy Reform, vol.14, no. 4, 2011. (Crossref)

Lubieniecka M.: Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 30, 2013.

Łaski K., Osiatyński J., Zięba J.: Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, Materiały i Studia nr 246, NBP, Warszawa 2010.

Mineshima A., Poplawski-Ribeiro M., Weber A.: Size of fiscal multipliers [w:] Post-crisis fiscal policy, red. C.Cottarelli, P.Gerson i A.Senhadji, The MIT Press, Cambridge 2014. (Crossref)

Owsiak S.: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, WN PWN, Warszawa, 2017.

Postuła M.: Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995-2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej, Zeszyty Naukowe UEK, nr 8(932), 2014. (Crossref)

Ramey V.A.: Can Government Purchases Stimulate the Economy, Journal of Economic Literature, 49(3), 2011. (Crossref)

Ramey V.A.: Ten Years After the Financial Crisis, The Journal of Economic Perspectives, vol. 33, no. 2, 2019. (Crossref)

Sawulski J.: Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajów, IBS Policy Paper, 04/2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.