Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce

Main Article Content

Piotr Sołtyk


Słowa kluczowe : samorząd lokalny, budżet, dotacja, przychody, budżet samorządu, koszty zakładów budżetowych.
Abstrakt
Artykuł sprowadza się do oceny wpływu dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sytuację finansową samorządowych instytucji budżetowych w Polsce. W wyniku zmiany prawa finansowego w 2009 r. Zakłady budżetowe działają wyłącznie na poziomie samorządu terytorialnego. Pomimo faktu, że ustawodawcy zdecydowali, że sfera zadań zakładów budżetowych jest ściśle określona w prawie, uzasadniona jest ocena wpływu subiektywnej subwencji przekazywanej z budżetu samorządu terytorialnego na generowane przychody. Artykuł weryfikuje hipotezę, zgodnie z którą kwota dotacji zależy od generowanych przychodów. Hipotezę zweryfikowano za pomocą wektora współczynnika korelacji liniowej Pearsona i analizy wariancji Kruskala-Wallisa. Wszystkie analizy przeprowadzono z pakietem Statistica v.12.

Article Details

Jak cytować
Sołtyk, P. (2020). Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (23(72), 156–167. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.13
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.