Ryzyko oszustw w czasach kryzysu i rozwój narzędzi je ograniczających

Main Article Content

Agnieszka Skoczylas-Tworek


Słowa kluczowe : oszustwo, ryzyko oszustw, zarządzanie ryzykiem oszustw, kryzys
Abstrakt
Zjawisko oszustw towarzyszy organizacjom od początku ich istnienia. Jego skala i częstotliwość występowania zmienia się wraz z sytuacją ekonomiczną, prawną i gospodarczą zachodzącą na rykach krajowym i międzynarodowym. Czynnikami sprzyjającym jego eskalacji są sytuacje kryzysowe, których determinant należy upatrywać zarówno w czynnikach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Stąd celem ograniczenia prawdopodobieństwa występowania i skutków oddziaływania ryzyka oszustw na organizację, należy podejmować odpowiednie działania i wdrażać mechanizmy kontrolne. Celem publikacji jest analiza rozwoju mechanizmów ograniczania oszustw i nadużyć, zdiagnozowanych na podstawie cyklicznych badań zjawiska oszustw, prowadzonych przez organizację ACFE w latach 2006-2022 oraz ocena stopnia ich zastosowania w polskich podmiotach gospodarczych. Podstawową metodą badawczą była analiza ilościowa i jakościowa. Przeprowadzone analizy wykazały, że podmioty wykorzystują ba- dane mechanizmy ograniczania ryzyka oszustw i nadużyć. Jednakże powszechność ich zastosowania postępuje stosownie do wdrażanych regulacji prawnych i wytycznych. Oznacza to, że działalność instytucji i organizacji państwowych oraz międzynarodowa ma znaczący wpływ na rozwój mechanizmów ograniczania oszustw i nadużyć.

Article Details

Jak cytować
Skoczylas-Tworek, A. (2022). Ryzyko oszustw w czasach kryzysu i rozwój narzędzi je ograniczających. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (28(77), 129–140. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.28.77.20
Bibliografia

ACFE Report of Occupation 2006-2022, https://www.acfe.com/fraud-resources/report-to-the-nations-archive (access: 28.08.2022).

Adeyemo, K. A.:, Frauds in Nigerian Banks: Nature, Deep-Seated Causes, Aftermaths and Probable Remedies, Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (2)/2012, p. 279¬289.

Akerlof A. G., Shiller R. J, Shiller, R: Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism, Princeton University, Princeton 2009.

Akerlof G.:, The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, 84 (3)/1970, p. 488-500. (Crossref)

Akerlof G.A., Shiller R. J.:, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa wyd. 2, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2021.

Armstrong Ch.S., Core J.E., Taylor D.J., Verrecchia R.E:, When does information asymmetry affect the cost of capital, Journal of Accounting Research, 49, 1/2011, p. 1-140. (Crossref)

Bekiaris M., Papachristou G.:, Corporate and accounting fraud: Types, causes and fraudster’s business profile, Corporate Ownership & Control, 15 (1-2)/2017, p.467-475, http://doi.org/10.22495/cocv15i1c2p15 (Crossref)

Bernat T., Hawran K., Kowalik J.: Asymetria informacji w modelu pryncypał-agent - wyniki badań eksperymentalnych, Przedsiębiorstwo i Region, 8/2016, p. 65-75, https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.7 (Crossref)

Blajer-Gołębiewska A.:, Modelowanie niepełnej informacji za pomocą teorii gier, [in:] D. Kopycińska (ed.), Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, p. 58-67.

Boateng A.A, Boateng G.O, Acquah H., A Literature Review of Fraud Risk Management in Micro Finance Institutions in Ghana, 5(11) November 2020, Research Journal of Finance and Accounting. : A Literature Review of Fraud Risk Management in Micro Finance Institutions in Ghana, Research Journal of Finance and Accounting, 5 (11)/2020, p. 42-52.

Bochenek M.: Lekcja z historii kryzysów gospodarczych na świcie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 39, 1/2009, p. 54-62.

Bochenek M.: Rozważania historyczno-semantyczne na temat kryzysów ekonomicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 63, 2/2012, p. 147-159. (Crossref)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefi- nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz gupy, Dz.Urz UE 15.11.2014, L. 33/1.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2016, Giełda Papierów Wartościowych, 2016, p. 1-24, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf (access: 28.08.2022).

Dopfer K.: The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens, Economicus, Journal of Evolutionary Economics, 14/2004, p. 177-195. (Crossref)

Dorris B.: Coronavirus Pandemic is a Perfect Storm for Fraud, ACFE, 2020, https://www.acfeinsights.com/acfe-insights/coronavirus-pandemic-is-a-perfect-storm-for-fraud (access: 29.08.2022).

Dunn S.P., Pressman S.:, The Economic Contributions of John Kenneth Galbraith, Review of Political Economy, 17, 2/2005, p. 161-209. (Crossref)

Dzionek-Kozłowska J., Model homo economicus. Geneza, ewolucja wpływ na rzeczywistość gospodarczą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018. (Crossref)

Global profiles of the fraudster: Technology enables and weak controls fuel the fraud, KPMG, 2016, https://advisory.kpmg.us/articles/2017/global-profiles-of-the-fraudster.html (access: 28.09.2022).

Hermanson, D. R., Justice, S., Ramammorti, S., & Riley Jr, R. A.:, Unique Characteristics of Predator Frauds, Journal of Forensic Accounting Research, In-Press, 2 (1)/2017, p. A31-A4, https://doi.org/10.2308/jfar-51747 (Crossref)

Issing O.: The COVID-19 crisis: A Hamilton moment for the European Union? Interna¬tional Finance 2020, p. 340-347, https://doi.org/10.1111/infi.12377 (Crossref)

Karpoff, J., Lee, D., Martin, G.: The consequences to managers for financial misrepresen- tation, Journal of Financial Economics, 88(2)/ 2008, p. 193-215, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.06.003 (Crossref)

Kutera M.:, Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.

Mączyńska E., Mączyńska E.:, Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych, Mazowsze Studia Regionalne, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, 37, 2/2021, p. 11-32. (Crossref)

Mączyńska E.:, Niezbywalne funkcje państwa - refleksje wokół książki G.A. Akerlofa i R.J. Shillera pt. Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa, PTE, Warszawa 2017.

Marmot M., Bloomer E., Goldblatt P.:, The Role of Social Determinants in Tackling Health Objectives in a Context of Economic Crisis, Public Health Reviews, 9/2013, p. 1-24. (Crossref)

Mirrles A.:, Information and Incentives. The Economics of Carrots and Sticks, The Economic Journal, 107/1997, https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00050.x (Crossref)

Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations, ACFE, Austin TX 2022.

Occupational Fraud: A Study of the Impact of an Economic Recession, ACFE, Austin TX 2019.

Oleński J.:, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.

Omar N., Johari Z.A., Hasnan S.:, Corporate Culture and the Occurrence of Financial Statement Fraud: A Review of Literature, Procedia Economics and Finance, 31/2015, p. 367-372. (Crossref)

Rist G.: The History of development. From western origin to global faith, Zed Books, London, New York 2014.

Słomski D.: Takiej kumulacji zagrożeń dla biznesu nie było od lat 80. Oto sześć głównych powodów, Bussines Insider, 2022, https://businessinsider.com.pl/biznes/glowne-problemy-przedsiebiorcow-takiej-kumulacji-nie-bylo-od-lat-80/xm98tn8 (access: 28.08.2022).

Tarcza antyfraudowa - jak zapobiegać nadużyciom w czasie kryzysu?, PwC, 2020, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/tarcza-antyfraudowa-jak-zapobiegac-naduzyciom-w-czasie-kryzysu.html (access: 28.08.2022).

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591 as amand., art. 49b ust. 2 pkt. 3 i 5.

Wach K.:, Od człowieka racjonalnego do emocjonalnego. Zmiana paradygmatu nauk ekonomicznych, Horyzonty Wychowania, 9 (17)/2010, p. 95-105.

Wachnik B.:, Model przyczynowy zjawiska asymetrii informacji w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, 52, 2/2018, p. 172-183. https://doi.org/10.17951/h.2018.52.2.171-183 (Crossref)

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, 2014, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf (access: 28.08.2022).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.