Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju

Main Article Content

Barbara Kutkowska

Abstrakt

W opracowaniu dokonano analizy do wdrażania płatności bezpośrednich oraz poszczególnych działań tworzących PROW oraz SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006. Celem badań była ocena wykorzystania działań związanych z tymi programami przez rolników i mieszkańców wsi w powiatach dolnośląskich. W tym czasie województwo dolnośląskie uzyskało wsparcie finansowe z obu programów i z tytułu dopłat bezpośrednich w kwocie około 1,9 mld złotych. Największy udział w finansowaniu miało działanie związane ze wspieraniem terenów ONW oraz renty strukturalne, a także wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolniczych i ułatwianie startu młodym rolnikom. Wykorzystanie kwot wsparcia było zróżnicowane w zależności od warunków lokalnych i stanu rolnictwa. Największymi beneficjentami okazali się mieszkańcy powiatu kłodzkiego i wrocławskiego. W opracowaniu zwrócono także uwagę na znaczenie poszczególnych instrumentów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

Article Details

Jak cytować
Kutkowska, B. (2009). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 33–46. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.3
Bibliografia

Adamowicz M., Dresler E. (2006). Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin woj. lubelskiego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo (87), 17-24.

ARiMR (2006). Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa: Dwa lata po akcesji. ARiMR. Warszawa.

Bułkowska M. (2007). Ocena realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA, 9(2), 47-51.

Czykier-Wierzba D. (2006). Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2004-2006. Wieś i Rolnictwo (4), 9-27.

Drygas M. (2008). Ocena przydatności wybranych instrumentów WPR po 2013 roku. [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020., red. M. Kłodziński. Wyd. IRWiR PAN. Warszawa 2008.

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. (Crossref)

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r.

Kania J. (2008). Wybrane efekty doradztwa rolniczego we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Roczniki Naukowe SERiA 10(1), 133-138.

Kutkowska B. (2004). Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Wieś i Rolnictwo (2).

Kutkowska B. (2007). Możliwości rozwoju obszarów wiejskich zlokalizowanych na terenach o dużych walorach przyrodniczych. Wieś i Rolnictwo (3).

Kutkowska B., Parylak D., Patkowska-Sokoła B. , Kordas L. (2007). Diagnoza stanu i kierunki rozwoju rolnictwa na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Politechnika Wrocławska. Prace naukowe. Seria konferencje, Wrocław.

Sakowski K. (2008). Oddziaływanie instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarstwa powiatu wałbrzyskiego. Katedra Ekonomiki Organizacji Rolnictwa UP we Wrocławiu. Promotor Barbara Kutkowska, Wrocław, [praca magisterska].

Krzyżowska M. (2008). Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych na Dolnym Śląsku. Katedra Ekonomiki Organizacji Rolnictwa UP we Wrocławiu. Promotor Barbara Kutkowska, Wrocław, [praca magisterska].

Piechowicz B. (2006). Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w sektorze rolno-żywnościowym. Roczniki Naukowe SERiA 8(4), 272-276.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2001). Strategia rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, (5) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.