Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności

Main Article Content

Monika Stanny

Abstrakt
W opracowaniu podstawowym problemem jest odpowiedź na pytanie, czy prowadzona w okresie poprzedzającym akcesję z UE polityka spójności w rzeczywistości zmniejsza różnice rozwojowe występujące w kraju, czy też występuje tendencja do powiększania się ich w wyniku działania innych czynników, takich jak renta położenia, większa atrakcyjność lokalizacyjna obszarów o rozwiniętej infrastrukturze itp.? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano poprzez określenie zróżnicowania poziomu rozwoju oraz zróżnicowania dynamiki przemian prorozwojowych. Główne wnioski to:Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wzrasta mimo polityki wyrównywania szans. -Obszary zapóźnione i o niskiej dynamice rozwoju występują w obszarach położonych peryferyjnie w stosunku do sieci głównych miast. Częściej występują w Polsce wschodniej niż zachodniej. -Strefy podmiejskie powstają wokół największych miast, a także wokół miast średnich o rozwiniętej strukturze funkcji miejskich. Nie powstają wokół miast mono funkcyjnych. -Spośród dwóch czynników określających przestrzenne zróżnicowanie obszarów wiejskich: położenia w kategoriach opisu centrum-peryferie oraz zaszłości historyczne (rozbiorowe i związane z przesunięciem granic po II wojnie światowej) czynnik pierwszy obecnie odgrywa większą rolę. Inne czynniki (takie jak renta położenia) wpływają silniej na przestrzenne zróżnicowanie rozwoju niż prowadzona polityka spójności

Article Details

Jak cytować
Stanny, M. (2009). Zróżnicowanie poziomu rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a problem realizacji polityki spójności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 47–56. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.4
Bibliografia

Bański J. (1999).Obszary problemowe w rolnictwie polskim. Prace Geograficzne, (172), Warszawa.

Frenkel I., Rosner A. (red.) (1995). Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce. Polskie Towarzystwo Demograficzne - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Grosse T. G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, (1), 25-48.

Heffner K. (2003). Regiony peryferyjne we współczesnej gospodarce. [w:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

Rosner A. (red.) (2002). Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Rosner A. (red.) (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.

Rosner A., Stanny M. (2007). Przyjęta struktura procesu badawczego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. [w:] Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M. (2007). Zróżnicowanie struktur demograficznych a stopień zrównoważenia rynku pracy na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] K. Malik, (red.), Prognozowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny, Politechnika Opolska - Samorząd Województwa Opolskiego - KND PAN - KNoPiPS PAN - KPZK PAN, Opole.

Wilkin J. (2003). Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju. [w:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty