Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej

Main Article Content

Jan Cebulak

Abstrakt
Uwzględniając korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno – prywatnego należy stwierdzić, że rozwój udanej współpracy tych sektorów wymaga skupienia się na wielu kwestiach. Z racji tego, że PPP to ciągle rozwijająca się koncepcja, konieczne jest stwarzanie odpowiedniej struktury organizacyjnej i prawnej funkcjonowania porozumień między sferą prywatna a publiczną. Podstawową zasadą udanej współpracy jest rozwój struktury instytucjonalnej zdolnej do kierowania, rozwijania i zarządzania PPP w imieniu sektora publicznego. Rozwój struktur zarządzających projektami powinien wymusić powstanie i rozwój przepisów oraz regulacji prawnych, co z kolei przyczyni się do stworzenia efektywnego zarządzania i nadzoru. Praktyka gospodarcza wskazuje wiele problemów i utrudnień w zakresie właściwego i skutecznego wykorzystania PPP dla rozwoju lokalnego. Za najistotniejsze problemy można uznać rozpowszechnienie informacji o szansach i zagrożeniach wynikających z PPP, stworzenie zaufania między stronami kontraktu, wybór najbardziej odpowiedniego modelu PPP dla otoczenia lokalnego i cech projektu, włączenie społeczeństwa do realizacji funkcji monitoringu. We wdrażaniu zasad PPP należy brać pod uwagę także ryzyko polityczne i legislacyjne, zwłaszcza niestabilność polityczna i częste zmiany personalne, głównie po stronie partnerów publicznych, mogą być zagrożeniem dla realizacji rozpoczętych projektów, transferowania środków finansowych, powodowania zmian obowiązujących obciążeń podatkowych czy też innych uregulowań prawnych. Podsumowując należy stwierdził, iż PPP jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z różnymi podmiotami sprzyja pozyskiwaniu kapitału prywatnego i łączeniu go z kapitałem publicznym celem finansowania przedsięwzięć podejmowanych w sferze usług publicznych. PPP to także wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania istniejących zasobów dla polepszenia jakości świadczonych usług.

Article Details

Jak cytować
Cebulak, J. (2009). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu polityki regionalnej Podkarpacia w procesie integracji europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (1(50), 213–225. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2009.1.50.16
Bibliografia

Brzozowska K (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Warszawa.

Hajdys D. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój infrastruktury w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Finanse samorządu terytorialnego, red. L. Patrzałek, Poznań–Wrocław.

Janowska H. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie usług komunalnych. Finanse Komunalne, (2).

Kowalczyk M. (2001). Zarządzanie ryzykiem w projektach finansowych. PWN Warszawa.

Zagożdżon B. (2004). Partnerstwo publiczno-prywatne jako zalecany przez UE system finansowania inwestycji. Samorząd Terytorialny, (9), 39-48.

Zysnarski J (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. ODDK, Gdańsk 2003.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty