Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych

Main Article Content

Alina Walenia


Abstrakt
Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych w jednostce dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Standardy kontroli zarzadczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami (INTOSAI) określone zostały w formie komunikatu i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym przez Ministra Finansów. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, wójta (burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego) oraz kierownika jednostki sektora finansów publicznych. Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Article Details

Jak cytować
Walenia, A. (2011). Uwarunkowania prawne i organizacyjne dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego w sektorze finansów publicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (6(55), 129–144. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1497
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.