Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski

Main Article Content

Małgorzata Gotowska
Anna Jakubczak


Abstrakt
Problemem badawczym opracowania była jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich. Jako, że obszary te, szczególnie po okresie intensywnych zmian systemowych, które trwają do dnia dzisiejszego, przeszły wiele bardzo głębokich przeobrażeń obejmujących zarówno sferę gospodarczą jak i społeczną, obserwuje się liczne następstwa w odniesieniu do poziomu jak i jakości życia mieszkańców wsi. Są to obszary stale monitorowane i objęte wsparciem Państwa i Unii Europejskiej dlatego istotne jest poznanie efektów dotychczasowych działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia ich mieszkańców. Analizą objęto ludność wiejską z trzech celowo wybranych województw, które reprezentowały różny poziom życia. W badaniach empirycznych posłużono się metodą CATI, wybór respondentów był celowo-losowy. Podstawowymi kryteriami doboru ankietowanych był wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Przeprowadzona analiza poczucia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w połączeniu z poziomem życia umożliwiła ustalenie występowania zróżnicowania jakości życia. Określono sfery życia, z których mieszkańcy wsi są najmniej zadowoleni. Ustalono, że poziom zadowolenia z jakości życia jest różny w zakresie terytorialnym.

Article Details

Jak cytować
Gotowska, M., & Jakubczak, A. (2012). Jakość życia mieszkańców wsi w wybranych regionach Polski. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 174–183. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1460
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.