Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Main Article Content

Marzena Trajer
Marek Wojtkiewicz


Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono działalność Agencji Rynku Rolnego od akcesji Polski do Unii Europejskiej. ARR jako unijna agencja płatnicza realizuje (w ramach I filara Wspólnej Polityki Rolnej) zasadniczą część zadań dotyczących realizacji jednego z celów WPR, jakim jest stabilizacja rynków rolno-żywnościowych. W artykule omówiono realizację przez Agencję głównych kierunków działań stabilizacyjnych, tj.: zakupów i sprzedaży interwencyjnej produktów rolno-żywnościowych, wsparcia prywatnego przechowywania, działań w zakresie obrotu produktami rolno-spożywczymi poza obszar celny UE, kwotowania produkcji. Przedstawiono również objęte wspólną polityką rolną działania na rzecz wspierania konsumpcji, które w ostatnich latach ze względu również na swoje istotne funkcje społeczne, nabierają coraz większego znaczenia. Zaprezentowano także wspieranie promocji żywności, spełniającej ważną rolę w stymulowaniu popytu na żywność wytwarzaną na rynku unijnym.

Article Details

Jak cytować
Trajer, M., & Wojtkiewicz, M. (2012). Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 471–484. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1441
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty