Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne

Main Article Content

Izabela Lipińska


Abstrakt
Działalność rolnicza wiąże się z koniecznością podejmowania przez rolników decyzji, których efekty mogą być odmienne od spodziewanych. Aby w pewnym stopniu zniwelować niepożądane utraty dochodów, konieczne jest zastosowanie pewnych instrumentów zarządzania ryzykiem. Wśród nich doniosłą rolę odgrywają zawierane umowy ubezpieczenia. Celem artykułu jest zatem wskazanie pozycji państwa w zakresie stosowania ubezpieczeń rolnych. W UE cały czas toczą się prace nad nowymi sposobami zarządzania ryzykiem i stabilizacją dochodów rolniczych. Jednocześnie poszukuje się środków, które by motywowały rolników do zawierania odpowiednich umów, a państwu dawały możliwość większego ich wsparcia.

Article Details

Jak cytować
Lipińska, I. (2012). Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (8(57), 279–288. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1424
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.