CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących

Main Article Content

Liliana Hawrysz
Katarzyna Hys


Słowa kluczowe : społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), public relations (PR), podobieństwa i różnice
Abstrakt
Mimo, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jak i działania public relations różnią się niemal wszystkim, istnieje obiegowa opinia, że pomiędzy CSR i PR można postawić znak równości. W związku z licznymi kontrowersjami w tym zakresie przedstawiona zostanie analiza zmiennych charakterystycznych dla CSR i PR, która stanowi niejako zaproszenie do naukowej polemiki. Wyniki dyskusji w niektórych punktach analizy są dość jednoznaczne, jednakże istnieją również obszary, których złożony charakter powoduje, że przyjęcie określonego stanowiska zależy od sytuacji, w której rozważane są te zagadnienia. W pracy dokonano kwerendy wybranych zapisów naukowych w tej dziedzinie, jak również przeprowadzono wnioskowanie na zasadzie benchmarku zarówno dla społecznej odpowiedzialności biznesu jak i public relations. Dla zdefiniowanych kryteriów przeprowadzono porównanie zmiennych oraz dokonano ich analizy. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że opisywane zagadnienia są odmienne, choć na pozór mogą sprawiać wrażenie pokrewnych. Rzekome podobieństwo jest konsekwencją niewystarczającego poziomu świadomości w tej kwestii, jak również licznie występujących tu amorfizmów zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i praktycznej. Wydaje się, że najtrudniejsze w procesie zmian podejścia będzie utrwalenie i rozpowszechnienie wiedzy w tym zakresie.

Article Details

Jak cytować
Hawrysz, L., & Hys, K. . (2013). CSR versus PR – analiza zmiennych wiodących. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 209–219. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1411
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.