Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności

Main Article Content

Piotr Cyrek


Słowa kluczowe : e-handel żywnością, konsument, zachowania nabywcze
Abstrakt
W kontekście zmian zachodzących w strukturach handlu detalicznego zwraca uwagę rosnący udział sprzedaży realizowanej z wykorzystaniem systemów telekomunikacyjnych oraz Internetu. Tendencje wzrostowe obserwowane są przede wszystkim w grupie produktów nieżywnościowych. Podmioty handlowe coraz częściej oferują możliwość zakupu drogą internetową również żywności. W artykule, na podstawie wyników badań własnych z wykorzystaniem wywiadu kwestionariuszowego, poddano weryfikacji stopień zainteresowania ofertą handlową firm posiadających żywność w sprzedaży internetowej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. Określono częstotliwość dokonywania takich zakupów. Odniesiono się ponadto do destymulant realizacji zaopatrzenia przez gospodarstwa domowe z wykorzystaniem form internetowych, uzupełniających kanały tradycyjne. Pomimo rosnącego zainteresowania nowoczesnymi rozwiązaniami, wśród nabywców żywności powszechne było przekonanie o korzyściach związanych z tradycyjnymi kanałami zaopatrzenia. Rozwiązania internetowe stosowano relatywnie rzadko, co warunkowane było ograniczeniami technicznymi oraz przesłankami subiektywnymi, jak odczucie potrzeby, przyzwyczajenia, umiejętności czy obawy.

Article Details

Jak cytować
Cyrek, P. (2013). Stosunek klientów do internetowych zakupów żywności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 99–109. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1402
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.