Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego

Main Article Content

Anna Śleszyńska-Świderska


Słowa kluczowe : kryzys gospodarczy, konsumpcja, dochody, wydatki konsumpcyjne
Abstrakt
Artykuł omawia skłonność do konsumpcji polskich gospodarstw domowych w warunkach kryzysu gospodarczego. Składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono teoretyczne podstawy kształtowania się skłonności do konsumpcji. W drugiej omówiono oznaki kryzysu gospodarczego warunkujące poziom wskaźnika skłonności do konsumpcji. W trzeciej przedstawiono zależność skłonności do konsumpcji od poziomu dochodu osiąganego przez gospodarstwa domowe. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej w artykule analizy jest występowanie zróżnicowania skłonności do konsumpcji wśród gospodarstw domowych. W warunkach kryzysu gospodarczego zarówno gospodarstwa domowe o niższych, jak i wyższych dochodach ograniczają udział wydatków konsumpcyjnych w swoich dochodach. W kryzie skłonność do konsumpcji zatem spada. Spadek ten nie jest widoczny jednak od razu. Jest odroczony w czasie.

Article Details

Jak cytować
Śleszyńska-Świderska, A. (2013). Skłonności konsumpcyjne Polaków w warunkach kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 559–576. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1386
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.