Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych

Main Article Content

Stanisław Skowron


Słowa kluczowe : mikroprzedsiębiorstwo, zachowania przedsiębiorcze, marketing
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej publikacji jest diagnoza potencjału przedsiębiorczego mikroprzedsiębiorstw handlowych, rozumianego tu jako względnie trwała zdolność danego podmiotu do zachowań przedsiębiorczych. Istotnym jej dopełnieniem jest diagnoza aktywności marketingowej tych firm, oraz aktywności instytucji około biznesowych działających w otoczeniu firm. Badaniami objęto ogółem ponad 400 firm – mikroprzedsiębiorstw handlowych działających w 2 regionach Polski: region A – na zachodzie kraju, region B – na wschodzie kraju. W obu regionach próba badawcza była podobnie liczna, tj. po około 200 firm. Zachowania przedsiębiorcze mikroprzedsiebiorstw handlowych w badanych regionach Polski ukazują dość pesymistyczny obraz stanu potencjału przedsiębiorczego tych firm. Diagnoza potencjału przedsiębiorczego oraz aktywności marketingowej i korzystania z instytucji wsparcia okołobiznesowego tworzą spójny obraz przedsiębiorczości firm sektora MSP

Article Details

Jak cytować
Skowron, S. (2013). Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (9(58), 456–464. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1377
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.