HOW TO SEARCH THE PLACE BRAND IDENTITY DISTINGUISHED FEATURES? THE LOCAL STAKEHOLDERS' PERSPECTIVE

Main Article Content

Ewa Glińska


Słowa kluczowe : marka miejsca, tożsamość miejsca, uczestnictwo interesariuszy w procesie kształtowania marki miejsca
Abstrakt
Kształtowanie rozpoznawalnego wizerunku miasta jest jednym ze sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku terytoriów. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie kategorii wyróżników tożsamości marki miasta zidentyfikowanych poprzez lokalnych interesariuszy. Wyniki badań zaprezentowane w opracowaniu zawierają sugestie dotyczące sposobu selekcji atrybutów tożsamości miejskiej, w relacji do zarządzania wizerunkiem zwłaszcza małych miast. Metodą badawczą wykorzystaną w artykule stanowią zogniskowane wywiady grupowe przeprowadzone w okresie czerwiec 2011 – czerwiec 2012 w dziewięciu miastach w woj. podlaskim. Uczestnicy wywiadów byli moderowani w kierunku zbudowania listy wyróżników tożsamości swoich miast, które wydawały się im najbardziej atrakcyjne z marketingowego punktu widzenia i które można byłoby wykorzystać w procesie budowy marki lokalnej. Wypowiedzi uczestników wywiadów pozwoliły zidentyfikować dwie grupy cech wyróżniających specyfikę analizowanych miast: atrybuty emocjonalne i atrybuty funkcjonalne. W pierwszej z nich pojawiały się takie kategorie cech wyróżniających miasto jak: atmosfera, historia i kultura lokalna, a także potencjał ludzki. W drugiej natomiast znalazły się: udogodnienia techniczne, społeczne, inwestycyjne, a także strategiczne położenie i produkty lokalnych firm.

Article Details

Jak cytować
Glińska, E. (2013). HOW TO SEARCH THE PLACE BRAND IDENTITY DISTINGUISHED FEATURES? THE LOCAL STAKEHOLDERS’ PERSPECTIVE. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 214–224. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1365
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.