Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie

Main Article Content

Katarzyna Brodzińska


Słowa kluczowe : rolnictwo, społeczna odpowiedzialność, program rolnośrodowiskowy
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny poziomu odpowiedzialności społecznej rolników - beneficjentów programu rolnośrodowiskowego. Badania przeprowadzono w 2011 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego i objęto nimi reprezentatywną próbę 588 rolników (8,5% ogółu rolników realizujących zobowiązania rolnośrodowiskowe). W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że przyjęte kryteria kontroli gospodarstw realizujących zobowiązania programu rolnośrodowiskowego nie gwarantują stosowania przyjaznych środowisku praktyk gospodarowania, a istniejący system wsparcia finansowego w ograniczonym zakresie przyczynia się do realizacji celów WPR. Poziom zrównoważenia środowiskowego i społeczno-gospodarczego (udział zbóż w strukturze zasiewu <66%, indeks pokrycia gleby roślinnością w okresie zimy <33%, liczba grup > 3, odsetek gospodarstw bezinwentarzowych i nieuzyskujących przychodu ze sprzedaży płodów rolnych) analizowano zarówno w odniesieniu do ogółu objętych badaniami gospodarstw rolnych, jak i rolników realizujących poszczególne pakiety.

Article Details

Jak cytować
Brodzińska, K. (2013). Problem społecznej odpowiedzialności w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (10(59), 79–86. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1343
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty