Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki

Main Article Content

Jarosław Karpacz
Aleksandra Pisarska


Słowa kluczowe : efektywność szkół wyższych, przedsiębiorczość, kształcenie, badania naukowe, sprawozdawczość, sektor publiczny
Abstrakt

Celem opracowania jest określenie zestawu wskaźników umożliwiających wielowymiarową ocenę działalności publicznych szkół wyższej jako jednostek sektora finansów publicznych w celu usprawnienia efektywności zarządzania nimi. Dobór właściwych, odznaczających się wysoką wiarygodnością o zachodzących w nich zjawiskach i procesach wskaźników staje się przydatnym narzędziem zarządczym. Stąd też w treści opracowania dokonano kompleksowego pomiaru wyników uczelni. Badania empiryczne przeprowadzono na celowo dobranym uniwersytecie wielodziedzinowym, czyli podmiocie prowadzącym działalność badawczą i dydaktyczną w obszarze wielu dziedzin nauki. Materiał empiryczny zgromadzono przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych i informacji analitycznych pochodzących z ksiąg rachunkowych badanej jednostki. Badaniem objęto lata 20015-2019. Przeprowadzone badania empiryczne dostarczyły argumentów, w świetle których opracowany zestaw wskaźników posiada wysoką użyteczność zarządczą, gdyż pozwolił ocenić stan zachodzących w badanej jednostce zjawisk.

Article Details

Jak cytować
Karpacz, J. ., & Pisarska, A. . (2021). Wyniki funkcjonowania uczelni publicznych: ustalenie zestawu wskaźników zapewniających wiarygodną informację zarządczą w oparciu o dane pochodzące ze sprawozdań jednostki. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (25 (74), 66–83. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.6
Bibliografia

Arens A., Elder R., Beasley M.: Auditing: An Integrated Approach. Ninth edition Englewood Cliffs, Prentice Hall 2003.

Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa 2004.

Barrow C.: The entrepreneurial University. Where it all went Wrong [in:] Transformative researchers and educators for democracy. J.M. Paraskeva, T. LaVallee (eds.), Sense Publisher, 2015. (Crossref)

Bauer K., Macuda M.: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji dla interesariuszy restrukturyzowanego szpitala. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018, Nr. 503.

Becker A., Becker J.: Zastosowanie metody granicznej analizy danych do oceny gospodarowania województw Polski, [in:] Wątróbski J. (ed.), Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, PSZW, Bydgoszcz 2009.

Bischoff K., Volkmann C.K., Audretsch D.B.: Stakeholder Collaboration in Entrepreneurship Education: An Analysis of the Entrepreneurial Ecosystems of European Higher Educational Institutions. Journal of Technology Transfer, 2018, Vol. 43, No 1. (Crossref)

Burkhardt J.H., Wheeler J.R.C.: Examining Financial Performance Indicators for Acute Care Hospitals. Journal of Health Care Finance, 2013, Vol. 39, No. 3.

Chluska J., Szewieczek A.: The use of cost information in the reports and financial analyzes of hospital. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2018, No. 524. (Crossref)

Chluska J.: Wynik finansowy szpitala–aspekty informacyjne i decyzyjne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 471.

Crosby A., Knepper H. J., Levine H.: Predicting hospital closure using popular financial indicators: An exploratory study of Muhlenberg Hospital. Public Administration Quarterly, 2020, Vol. 44, no. 1.

Dolan B., Cunningham J., Menter M., McGregor C. The role and function of cooperative research centers in entrepreneurial universities: A micro level perspective. Management Decision, 2019, Vol. 57, no 12. (Crossref)

Feroz E.H., Kim S., Raab R.L.: Analytical procedures: A data envelopment analysis approach. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 2005, Vol. 2. (Crossref)

Hsieh R-M., Kelley D.: A Study of Key Indicators of Development for University-Based Entrepreneurship Ecosystems in Taiwan, Entrepreneurship Research Journal, 2020, Vol. 10, No 2. (Crossref)

Jung D., Chow C., Wu A.: The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: Hypotheses and some preliminary findings. The Leadership Quarterly, 2003, Vol. 14(4-5). (Crossref)

Kasiewicz S., Rogowski W.: Ocena opłacalności inwestycji społecznych. Bank i Kredyt, 2006, No. 1.

Kotowska B., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. CeDeWu 2021.

Mączyńska E.: Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Życie Gospodarcze. 1994, No. 38.

Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej ubezpieczycieli a porównania sektorowe, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. 2012, No. 65 (121).

O’kane C., Mangematin V., Geoghegan W., Fitzgerald C.: University Technology Transfer Offices: The Search for Identity to Build Legitimacy. Research Policy, 2015, Vol. 44, No 2. (Crossref)

Opolski K., Modzelewski P.: Pomiar skuteczności i efektywności w urzędach administracji samorządowej – podejście metodologiczne. Mazowsze Studia regionalne. Analizy i Studia, 2009, No. 2/I

Pisarska A.: Sources of financing tasks for public higher education institutions: findings in light of their reporting. Zeszty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki europejskie, finanse i marketing, 2020, nr 24(73). (Crossref)

Satoła Ł.: Ocena sytuacji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2006–2008. Acta Scientiarum Polonorum, Series Oeconomia, 2010, nr 9(2).

Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H.: Sawyers’ internal auditing. The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, FL, 2005.

Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Swanwick T., McKimm J.: What is clinical leadership…and why is it important? The Clinical Teacher, 2011, Vol. 5(1). (Crossref)

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Dz. U. 2018, poz. 1668.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.