Ekonomiczne aspekty przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Main Article Content

Elwira Laskowska


Słowa kluczowe : użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dochody własne gmin
Abstrakt
Prawo użytkowania wieczystego gruntu funkcjonuje w Polsce jako forma prawna długoterminowego korzystania z gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego przez inne osoby prawne i fizyczne. Prawo to związane jest z opłatami rocznymi wnoszonymi przez użytkownika wieczystego, które dla właścicieli gruntów stanowią dochody budżetowe. Celem podjętych w niniejszym opracowaniu analiz jest próba przedstawienia ekonomicznych aspektów prawa użytkowania wieczystego poprzez określenie udziału wpływów budżetowych z tytułu opłat rocznych oraz opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w dochodach własnych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych miast oraz wskazanie progu opłacalności przekształcania prawa dla użytkownika wieczystego w zależności od wykorzystanego okresu prawa oraz założeń dotyczących wzrostu wartości gruntu i stopy dyskonta przyszłych opłat.

Article Details

Jak cytować
Laskowska, E. (2014). Ekonomiczne aspekty przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (12(61), 98–109. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1269
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.