Tendencje zmian zachowania rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo

Main Article Content

Magdalena Maciaszczyk


Słowa kluczowe : determinanty zachowania konsumenckich, konsumenci niepełnosprawni, wybory konsumenckie, zmiana pokoleniowa, zmiana wartości
Abstrakt
Artykuł ma na celu przedstawienie zauważonych zmian w zachowaniach rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo. W grę wchodzi tu sposób podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, będący wypadkową po pierwsze rosnącej świadomości osób niepełnosprawnych, pod drugie dużych zmian pokoleniowych na rynku. Zmiany pokoleniowe pociągają za sobą znaczące przeobrażania w systemie wartości oraz w sposobie komunikowania się uczestników rynku. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki decydujące o przebiegu zachowania konsumentów, z których najbardziej kluczowymi mogą być procesy globalizacji i kultury konsumpcjonizmu oraz postępująca digitalizacja wszystkich aspektów codziennej egzystencji – bez względu na stan zdrowia.

Article Details

Jak cytować
Maciaszczyk, M. (2015). Tendencje zmian zachowania rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (14(63), 97–104. Pobrano z https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1237
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.