Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości

Main Article Content

Jan Wiktor


Słowa kluczowe : marketing, bibliometria, 25 Zjazd katedr marketingu w Polsce
Abstrakt
Artykuł stanowi próbę oceny bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu katedr marketingu, handlu i konsumpcji w Toruniu w 2014 r. Składa się z dwóch części. Pierwsza koncentruje uwagę na istocie bibliometrii, jej znaczeniu w działalności naukowej i komunikowaniu wyników badań. Część druga prezentuje rezultaty własnej kwerendy i analizy dorobku publikacyjnego Zjazdu przy wykorzystaniu podstawowych przekrojów bibliometrii (kraj pochodzenia autora publikacji, język i forma publikacji). Analizowany materiał objął zbiór 195 artykułów, w których cytowano łącznie 3164 prac autorów polskich (49,8%) i zagranicznych (50,2%). „Współczynnik wpływu”- „impact factor” publikacji ze zjazdów wcześniejszych ukształtował się na poziomie znikomym - 0,6%. Prezentowana analiza ma charakter wstępny i ograniczony. Za zasadne można uznać podjęcie szerokich, pogłębionych badań bibliometrycznych publikacji z zakresu marketingu w Polsce i stworzenie wskaźnika wpływu marketingu ( literatury marketingowej) na inne dziedziny i dyscypliny nauki. Punktem wyjścia winno być stworzenie uzgodnionego zestawu czasopism z zakresu marketingu, rynku, handlu i konsumpcji, których pozycja i „efektywność” w znaczeniu bibliometrii jest szczególnie ważna i znacząca. Byłoby to zarazem swoistą odpowiedzią środowiska na „wyzwania przyszłości” - wyzwania akcentowane w drugiej części tytułu jubileuszowego, 25. Zjazdu katedr w Toruniu w 2014 r.

Article Details

Jak cytować
Wiktor, J. (2016). Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, (15(64), 170–182. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2016.15.64.16
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.